Yeni Başlayanlar İçin IRAF Kullanım El Kitabı
IRAF 2.10 Sürümü

 

Yard.Doç.Dr. S.Gülseçen 
Yard.Doç.Dr. H.Gülseçen
İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

National Optical Astronomy Observatories
(Operated by the Association of Universities for research in Astronomy, Inc. under cooperative agreement with the National Science Foundation)
Tucson, Arizona 85726,USA
Temmuz 2000


ÖNSÖZ IRAF genel amaçlı bir veri indirgeme ve analiz etme aracıdır ve UNIX benzeri bir çalışma yöntemi vardır. IRAF’ın kendi programlama dili (CL) olmasına rağmen, FORTRAN ve C dili ile geliştirilmiş programlar da IRAF’ta çalıştırılabilir.
Bu kullanım kılavuzu her ne kadar IRAF’a yeni başlayanlar için hazırlandı ise de her seviyedeki IRAF kullanıcısı için bir “başvuru kılavuzu” niteliği taşımaktadır.
Teknik içeriği olmayan kısa bir giriş bölümünden sonra temel IRAF işlemlerinin anlatıldığı bölüm yer alır. Bu bölümde, paket programların çalıştırılması, yardım alma, dizin kullanımı, parametre dosyaları ve parametreler ile ilgili işlemler, taskların çalıştırılması, data dosyaları ve görüntü (image) dosyaları konularına değinilmiştir. Data üzerinde yapılan işlemler bölümünde teypten data okuma ve teybe data yazma konularına ve bazı data formatlarına değinilmiş ve örnekler verilmiştir. IRAF’ta grafik işlemleri bölümünden sonra son bölüm olan görüntüler ile ilgili işlemler ve komutlar yer almaktadır. Ekler bölümünde önce IRAF ve NOAO paket programları ve tasklarına yer verilmiştir. IRAF Unix tabanlı bir yazılım sistemi olduğundan, kullanıcıya faydalı olacağı düşünülen “Temel UNIX Kavramları ve Komutları” ve “vi Editörü Komutları” bölümleri de eklenmiştir.
Kullanım kılavuzu hazırlanırken çeşitli kaynaklara başvurulmuş ancak Jeannette Barnes’ın “A Beginner’s Guide to Using IRAF – IRAF Version 2.10” isimli çalışması esas alınmıştır. Bu çalışma IRAF Sürüm 2.10 için hazırlandığından, IRAF Sürüm 2.11’deki bazı farklılıklar da yansıtılmaya çalışılmıştır.
Kullanıcıların temel bilgisayar kullanımı ve programlama bilgisine sahip oldukları varsayılmıştır. UNIX işletim sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için çeşitli UNIX (ve Linux) kaynaklarına başvurulabileceği gibi, S. Gülseçen’in “UNIX İşletim Sistemine Giriş: HP-UX altında Uygulamalar” isimli çalışmasına da bakılabilir. Esas alınan kaynakta, VMS işletim sistemi ile ilgili örnekler de olmasına rağmen bunlara bu çalışmada yer verilmemiştir.
Bazı terimler, hem bilgisayar hem de astronomi kaynaklarına özgün (ingilizce) biçimleri ile yerleştikleri için bu kılavuzda da bu şekilde kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: binary (ikili), task, text (metin), header (başlık), data (veri), pixel, cursor (imleç), frame.
Kullanım kılavuzunda yer alan örnekler Sun Ultra 2/2000 (200MHz Ultra Sparc, 512 MB RAM, 70 GB HD, Sun Solaris CDE ver. 1.2) bilgisayarında test edilmiştir.

İÇERİK


1. Giriş;

1.1. IRAF Nedir?
1.2. IRAF’ın Kullanıcı Bakış Açısından Yapısı
1.3. IRAF Nasıl Çalıştırılır ve IRAF’tan Nasıl Çıkılır?
1.4. IRAF Paket Programları ve Taskları

2. IRAF’ta Temel İşlemler

2.1. IRAF Paket Programlarının Çalıştırılması
2.2. IRAF’ta Yardım Almak
2.2.1. Basit İşlemler
2.2.2. On-Line Elkitabı Sayfalar
2.2.3. HELP Taskı ile Yardım Almak
2.2.4. PHELP Taskı ile Yardım Almak
2.2.5. On-Line Yardım Sayfalarının Çıktısını Almak
2.2.6. Belirli Bir İşlevi Gerçekleştiren Taskı Bulmak
2.3. IRAF’ta Dizin Kullanımı
2.3.1. Dizin Yaratmak ve Dizin Silmek
2.3.2. Dizin Değiştirmek
2.4. Parametre Dosyaları ve Parametreler ile İlgili İşlemler
2.4.1. Parametreleri Listelemek
2.4.2. Parametrelere Eski Değerlerini Atamak
2.5. Taskların Çalıştırılması
2.5.1. Genel Yazım Kuralları
2.5.2. Taskları arka Planda Çalıştırmak
2.5.3. Taskların Çalışmasını Kesmek
2.6. Data dosyaları
2.7. IRAF Görüntü (Image) Dosyaları
2.7.1. IRAF Header Dosyaları
2.7.2. IRAF Pixel Dosyaları
2.7.3. Pixel Data Tipleri
2.7.4. Görüntünün Boyutu
2.7.5. Genel Görüntü araçları

3. IRAF’ta Datayı Okumak ve Yazmak

3.1. Genel Teyp (Tape) İşlemleri
3.2. Teyp Ortamına Yazmak ve Teyp Bilgi yoğunluğunu Ayarlamak
3.3. FITS Formatlı Veriler Üzerinde Bazı Basit İşlemler
3.3.1. FITS Görüntülerini Okumak
3.3.2. FITS Görüntülerini Yazmak
3.4. Text (Metin) Dosyalar
3.5. Standart Olmayan Data Formatları
3.6. TAR Dosya Formatı
3.7. Bazı Ek G/Ç (I/O) Taskları


4. IRAF’ta Grafik

4.1. Etkileşimli Grafik Cursor Modu
4.2. Tek Boyutlu Grafik Taskları
4.3. İki Boyutlu Grafik Taskları
4.4. Grafik Metakod Dosyaları ile İlgili Tasklar


5. Görüntüler ile İlgili İşlemler ve Komutlar

5.1. Görüntüler ile İlgili İşlemler
5.2. Görüntü Ortamında Etkileşimli Cursor Kullanımı
5.2.1. Görüntü Ortamında Cursor Konumlarının Belirlenmesi
5.2.2. Görüntüleri İncelemek ve Düzeltmek


Ek A IRAF Paket Programları

Ek B NOAO Paket Programları

Ek C Bazı Temel UNIX Kavramları ve Komutları

Ek D vi Editörü Komutları

Kaynaklar

Acknowledgments

Teşekkür

1.Giriş;

1.1.IRAF Nedir

IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) National Optical Astronomy Observatories (Tucson, Cerro Tololo) tarafından geliştirilen bir veri indirgeme ve analiz sistemidir. IRAF’ın, çok çeşitli cihazları destekleyen bir grafik sistemi vardır ve görüntüleme araçları olarak XIMTOOL (Sunview) ve SAOImage’i (X-Windows) destekler. IRAF, network ortamında da kullanılabilir.

Diğer sistemler – STSDAS (Space Telescope Science Institute), PROS (ROSAT X-ray Observatory) ve IUE veri indirgeme ve analizi sistemi - , IRAF temel alınarak geliştirilmiştir ve böylece IRAF ile kımızı ötesi datadan X-ışın datasına kadar tüm data çeşitleri üzerinde işlem yapılabilir.

IRAF’ın adı ilk olarak 1981 yılında telaffuz edilmeye başlandı ve bugün IRAF, içinde yüzlerce uygulamayı barındıran ve çok çeşitli işletim sistemi platformlarında çalışabilen bir sistemdir. Gerek ABD’de gerek diğer ülkelerde pek çok kurum, proje ve kişi bu yirmi yıllık süre içerisinde IRAF için yazılım geliştirmiştir.

Günümüzde yarım düzine kadar büyük grubun yanı sıra, IRAF için yazılım geliştiren küçük gruplar ve kişiler vardır. Bunların çalışmaları ve IRAF’ın bilimsel açıdan gelişimi “IRAF User’s Commitee” isimli bir komite tarafından izlenir ve yönlendirilir.

IRAF’ın ömrünü uzatabilmek için bilgisayar dünyasındaki her gelişme sisteme yansıtılmaya çalışılmaktadır ve böylece IRAF sürekli gelişmektedir.

1.2. Kullanıcı Bakış Açısından IRAF

IRAF’ın programlama dili olan CL (Command Language), IRAF’ı oluşturan sistem ve uygulama programlarını belli bir hiyerarşi içerisinde düzenler. Sistem ve uygulama programlarının her birine task (belirli bir işi yapan program), benzer işleri yapan programların oluşturduğu programlar grubuna da paket (package) adı verilmiştir. Metnin bundan sonraki bölümlerinde bu iki terim kullanılacaktır.

IRAF’ta programlar genellikle yaptıklarını çağrıştıran kelimelerle isimlendirilir. Örneğin FITS formatındaki dataları okuma taskı RFITS (ReadFITS), görüntüler ile ilgili taskların (HEDIT, IMARITH, IMDELETE v.b) toplandığı paket program IMAGES adını alır.

Tasklar ve paketler, IRAF komut satırından (bkz. Bölüm 2.2)icra edilir ve bir paket program bir ya da birden fazla iç içe alt programdan oluşur. Bu hiyerarşik yapı, ana dizin-alt dizin (directory-subdirectory) yapısının benzeridir; bazı programları çalıştırmak için belli bir yol (path) izleyerek onların bulunduğu yere gidilmeli, bazı programlar ise her yerden çalıştırılabilir.

1.3. IRAF Nasıl Çalıştırılır ve IRAF’tan Nasıl Çıkılır?

IRAF’ı çalıştırmak için kullanıcının “login” ya da “home” dizinine geçmesi ve cl komutunu yazması gerekir. UNIX ortamından “cl” komutu ile çalıştırılır. Eğer işistasyonu ortamında çalışılıyorsa tabi ki önce gterm veya xterm pencereleri açılmalıdır. Programdan logout komutu ile çıkılır. Bu komut uygulanmadan pencerenin kapatılması sakıncalıdır.

1.4. IRAF Paket Programları ve Taskları

IRAF sistemi iki büyük paket program grubundan oluşmuştur: sistem paket programları ile data indirgeme ve analiz etme paket programları.

(NOT: çeşitli dokümanlarda birinci grup IRAF Paket Programları (IRAF packages), ikinci grup da NOAO Paket Programları (NOAO packages) olarak geçer. Okuyucuya kolaylık sağlaması için biz de bundan sonra bu terimleri kullanacağız.)

IRAF paket programları IRAF’ın çekirdeğini (core) oluşturur. NOAO paket programları ise optik astronomi dataları üzerinde fotometri ve spektroskopi amaçlı indirgeme ve analiz işlemlerini yapan programlar grubudur. Her iki gruptaki programlar ve yaptıkları iş sırası ile şekil 2 ve şekil 3’te yer almaktadır. Paket programlar ve bunların içinde bulunan alt programların tam listesi ise Ek A ve Ek B’de yer almaktadır.

	dataio   data formatını dönüştürme (RFITS vb.)
	dbms    data tabanı yönetimi (geliştirilme aşamasında)
	images   genel görüntü işleme
	language  IRAF komut dili 
	lists    liste işleme 
	nlocal   çeşitli kurumların kendi amaçları için geliştirdiği tasklar
	obsolete  eski IRAF sürümlerinde geçerli olan tasklar
	plot    grafik ve çizim
	proto    yeni geliştirilen tasklar
	softtools  yazılım araçları (programlama ve sistem bakım)
	tv     görüntülerin yüklenmesi ve kontrolu
	system   sistem hizmet programları (dosya işlemleri vb.)
	utilities  çeşitli hizmetler
	imcnv    farklı formatları IRAF görüntü formatına dönüştüren 
         ve tersi işlemleri yapan tasklar


şekil 1:IRAF sistem paket programları (Sürüm 2.11’e göre uyarlanmıştır)

	artdata   yapay data üretimi
	astrometry astrometri
	astutil   astronomi ile ilgili çeşitli işlemler
	digiphot  dijital fotometri
	focas    sönük görüntü sınıflandırma ve analizi
	imred    görüntü indirgeme
	mtlocal   özel NOAO format teypleri için giriş/çıkış işlemleri
	nobsolete  obsolete tasks to be phased out in a future release
	nproto   prototip işlemleri
	observatory gözlemevi ile ilgili parametreleri inceleme ve tanımlama
	onedspec  tek boyutlu spektrum indirgeme ve analizi
	rv     radyal hız analizi
	twodspec  iki boyutlu spektrum indirgeme ve analizi
	surfphot  galaksi izofot analizi


Şekil 3:Data indirgeme ve analizi paket programları (NOAO paket programları)

2.IRAF’ta Temel İşlemler

2.1. IRAF Paket Programlarının Çalıştırılması

IRAF ile bir işi yapabilmek için o işin tanımlandığı alt programa, 1. Bölümde de bahsedildiği gibi, adım adım ulaşmak gerekir. Bunu yapabilmek için de söz konusu alt programın hangi paket programda olduğu bilinmelidir. Örneğin IRAF’a girer girmez, IRAF komut satırından CCDLIST taskını çalıştırmak istediğimizde aşağıdaki çıktıyı elde edeceğiz:

cl> ccdlist
ccdlist
ERROR: syntax error

Böyle bir durumu önlemek için önce CCDLIST taskının nerede olduğuna bakmalıyız.

“cl> help ccdlist” komutunun icra edilmesi ile taska ilişkin bir yardım sayfası görüntülenecektir. Bu bilgilerden CCDLIST’in, NOAO paketinin içindeki IMRED taskının içindeki CCDRED taskının içinde olduğunu anlarız (bkz. Ek B). Bir kez taskın yerini bulduktan sonra onu çalıştırmak için aşağıdaki yol izlenir:

cl> noao
no> imred
im> ccdred
cc> ccdlist

Bir program, adı veya adını temsil eden yeteri kadar karakteri IRAF komut satırında yazmak ve Enter tuşuna basmak sureti ile çalıştırılır. Bu yönteme, istenilen programa ulaşılana ve program çalıştırılana kadar devam edilir. Her aşamada o anda ulaşılan programın ileti işareti (prompt) görüntülenir; bye komutu ile, en son çalıştırılan programdan başlayarak adım adım geri dönülür ve cl> iletisine ulaşılır. Şimdi aşağıdaki uygulamayı yapalım:

cl> package(paket programların listesini verir)
cl> softools(SOFTOOLS programını çalıştırır)
so> package(SOFTOOLS programının altprogramlarını listeler)
so> bye(bir üst seviyedeki programa dönülür)
cl>

IRAF’a girince, IRAF çekirdeğinde bulunan tüm paket programlar otomatik olarak yüklenir ve yukarıdaki örnekten görüldüğü gibi bulunduğumuz yerden hangi programların yüklenmiş olduğunu kontrol edebiliriz.

2.2. IRAF’ta Yardım Almak

IRAF’ta kullanıcıya yardımcı olacak ve kolaylık sağlayacak bazı işlemler vardır.

(NOT: Bundan sonra yer alan örneklerde çeşitli paket ve taskları çalıştırdığımızda o taska ait iletiyi değil hep cl> iletisini kullanacağız. Ancak kullanıcı uygulamayı bilgisayar başında yaptığında ilgili paket veya taskın iletisi ile karşı karşıya geleceğini unutmamalıdır.)


2.2.1. Basit İşlemler

cl> ?(içinde bulunulan paketin tasklarını listeler)
cl> ?dataio(belirli bir paketteki taskları listeler – paket yüklenmiş olmalı)
cl> ??(yüklenmiş olan tüm taskları listeler)
cl> package(yüklenmiş; olan tüm paketleri listeler)

2.2.2. Online “elkitabı” Sayfaları

IRAF sistemindeki tüm tasklara ait ve “elektronik elkitabı” diyebileceğimiz online yardım sayfaları vardır. Ayrıca her paket programa ait ve içinde o paketin içerdiği tüm taskları ve her taska ilişkin bir satırlık bir açıklamanın yer aldığı online menü sayfaları da vardır. Bunlar “IRAF Online Yardım Veri Tabanı” (“IRAF Online Help Database”)’nın bir parçasıdır. Bu veri tabanı dinamiktir; IRAF çalışır çalışmaz aktif olur ve bir IRAF oturumu boyunca geçerlidir. Buradan yardım alabilmek için, yardım alınmak istenen programa girmiş olmak gerekmez.

2.2.3. HELP Taskı ile Yardım Almak

HELP taskı belirli bir task veya paket için ekrana bilgi getirir. Eğer gelen bilgi bir sayfayı aşıyorsa veya bu ortamdan çıkılmak isteniyorsa aşağıdaki tuşlar kullanılabilir:

(enter)sayfayı bir satır ilerletir
(d)sayfayı yarım sayfa ilerletir
(ara çubuğu)sayfayı bir sayfa ilerletir
(q)cl> ortamına geri götürür

Şimdi birkaç basit uygulama yapalım:

cl> help(o andaki paket program için açıklama)
cl> help help(HELP taskı için açıklama)
cl> help rfits sec=examples(RFITS’in EXAMPLES bölümü için aşağıdaki gibi açıklama getirir)

 1. Convert all the image data on a mag tape to individual IRAF images. Allow rfits to select the output datatype and set blanks to zero.
  cl> rfits mtb1600 ' ' images or alternatively
  cl> rfits mtb1600 * images
 2. Converts FITS files on disc to.......

cl> help rfits opt=source(RFITS taskının kaynak kodunu gösterir
cl> help dataio(belirli bir paket (şu anda DATAIO) içindeki tasklarla ilgili kısa açıklama)

2.2.4. PHELP Taskı ile Yardım Almak

Bu task HELP taskının benzeridir ancak kullanıcının ekrana gelen on-line yardım sayfalarında ileri ve geri gitmesini sağlar ve pek çok seçeneğe sahiptir. PHELP taskını birkaç örnek üzerinde inceleyelim:

cl>phelp phelp(PHELP’in kendisi için bilgi getirir)
     ?(ekrana bir satırlık özet bilgi yazar)
     q(bulunulan ortamdan çıkılmasını sağlar)
cl> phelp combine all+(“combine” adını taşıyan tüm
               tasklar hakkında bilgi getirir)
     N(bir sonraki “combine” taskı ile ilgili 
               bilginin bulunduğu sayfaya gider)
     P(bir önceki “combine” taskı ile ilgili 
               bilginin bulunduğu sayfaya gider)
     q (bulunulan ortamdan çıkılmasını sağlar)

2.2.5. On-line Yardım Sayfalarının Çıktısını Almak

On-line yardım sayfalarının veya herhangi bir .hlp uzantılı dosyanın çıktısı HELP ve LPRINT taskları ve (½) yönlendirme işareti (pipe) kullanılarak yapılır. Başlangıçta tanımlanan yazıcıdan farklı bir yazıcı kullanılacaksa bunun set komutu tanımlanması gerekir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

cl> help help ½ lprint(yardım alma ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyayı yazıcıya gönderir)
cl> help help ½ lprint dev=<lw>(yardım alma ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyayı belirli bir yazıcıya gönderir)
cl> help dataio.* ½ lprint(DATAIO paketi ile ilgili tüm bilgiyi yazıcıya gönderir)

2.2.6. Belirli bir İşlevi Gerçekleştiren Taskı Bulmak

Belirli bir işlevi gerçekleştiren tüm tasklar REFERENCES taskı ile listelenebilir. Bunu için on-line yardım veri tabanında arama yapılır ve kullanıcının yazdığı ifade ile uyuşan tüm taskların listesi ekrana getirilir. Aşağıdaki uygulamaları inceleyiniz.

cl> references help(tanımlama bölümlerinde “help” ifadesini 
              içeren tüm tasklar listelenir) 
cl> refer upd+(yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi bilgiler
           oldukça yavaş gelmekte; bundan sonraki aramaları 
           hızlandırmak için bir hızlı-referans dosyası üretilir;
           bunun etkisini takip eden örnekte göreceksiniz) 
cl> refer smooth(hızlı-referans dosyası kullanılarak, tanımlama 
            bölümlerinde “smooth” ifadesini içeren tüm tasklar
            listelenir)

2.3. IRAF’ta Dizin Kullanımı

IRAF, görüntü ya da sanal (virtual) dosya sistemi kullanır. Bunun kullanıcı için anlamı şudur: IRAF hangi bilgisayarda kullanılırsa kullanılsın dizin ve dosya isimleri aynıdır.

Dizin kullanımı IRAF’ta çok önemlidir. Sistemi ancak içinde bulunduğu dizinden (home directory) çalıştırabileceğinizi unutmayınız! Aşağıdaki iki uygulama neyi göstermektedir?

cl> show home
cl> show uparm

2.3.1. Dizin Yaratmak ve Dizin Silmek

IRAF’ta dizin MKDIR taskı ile yaratılır. Aşağıdaki örneklerde hem IRAF’ın içinde bulunduğu dizinde hem de daha üst dizinlerde alt dizinler yaratılabileceğini göreceksiniz.

cl>diskspace(disk üzerindeki boş alan kontrol edilir)
cl>mkdir nite1(nite1isimli bir alt dizin yaratılır)
cl>mkdir home$nite1(IRAF’ın içinde bulunduğu dizinde nite1 isimli bir alt dizin yaratır)
cl>mkdir /tmp8/irafdir(tmp8 isimli dizinde irafdir dizinini yaratır)

IRAF’ın içinden dizin silmek mümkün değildir. Bu ancak işletim sistemi (UNIX) seviyesinden yapılabilir; ancak (!) karakteri kullanılarak IRAF’ı terk etmeden de sanki işletim sistemi seviyesinde bulunuluyormuş gibi dizin silinebilir. Örnekleri inceleyiniz.

cl> cd nite1(nite1 dizinine geçilir)
cl> imdelete *.imh(nite1 dizinindeki tüm görüntü dosyaları silinir) cl> cd ..(bir üst dizine geçilir)
cl> !rm –r nite1(IRAF’tan çıkmadan, işletim sistemi seviyesindeymiş gibi, nite1 dizini silinir)

2.3.2. Dizin Değiştirmek

Kullanıcı IRAF’ın içinde olsa da, IRAF dizin isimlerini, mantıksal dizin isimlerini ve işletim sistemi (UNIX) yol isimlerini kullanarak dizinler arasında dolaşabilir.

cl> path(içinde bulunulan dizin adını verir)
cl> cd(IRAF’ın içinde bulunduğu dizine geçilir)
cl> mkdir nite1(nite1 isimli bir alt dizin yaratılır)
cl> cd nite1(nite1 alt dizinine geçilir)
cl> cd ..(bir üst dizine çıkılır)
cl> cd iraf$doc(iraf mantıksal dizininin doc isimli altdizinine geçilir)
cl> back(bir önceki dizine döner)

2.4. Parametre Dosyaları ve Parametreler ile İlgili İşlemler

IRAF’ta tasklar bir takım parametreler ile çalıştırılır. Parametreler o taskın işlevini nasıl gerçekleştireceğini belirler. Bu bölümde parametrelerin nasıl tanımlandığını ve gerektiğinde nasıl değiştirildiğini inceleyeceğiz. Aşağıda RFITS taskının parametreleri görülmektedir.

   fits_file   =  'mta'   FITS data source
   file_list   =       File list
   iraf_file   =  ' '    IRAF filename
   (make_image  =  yes)    Create an IRAF image?
   (long_header  =  no)    Print FITS header cards?
   (short_header =  yes)    Print short header?
   (datatype   =  ' '    IRAF data type
   (blanc     =  0.     Blank value
   (scale     =  yes)    Scale the data?
   (oldirafname  =  no     Use old IRAF name in place of iraf_file?
   (offset    =  0)     Tape file offset
   (mode     =  'q1'   

İki tür parametre vardır: sorgu veya konum parametreleri (query or positional parameters) ile saklı parametreler (hidden parameters).

Sorgu parametreleri taskın her çalıştırılışında kesinlikle belirtilmelidir. Buna karşın saklı parametreler task çalışmaya başlamadan önce belirtilmedi ise eski değerleri ile geçerli olmaya devam edecektir. Kullanıcı, herhangi bir taskın parametre değerlerini yapacağı iş doğrultusunda kendisi için özelleştirebilir. Bu yeni değerleri içeren parametre dosyaları kullanıcının uparm isimli dizininde depolanır. Herhangi bir task çalıştırıldığında IRAF ilk önce bu dizine “bakar” ve buradaki değerleri dikkate alır. Eğer böyle bir dosya yoksa sistem tarafından tanımlanmış olan değerler kullanılır.

uparm dizininde yer alan parametre dosyalarının isimleri paket ve taskın isimlerinin belirli bir biçimde birleştirilmesi (paket adının ilk iki karakteri ile son karakteri ve task adının ilk beş karakteri ile son karakteri) ile oluşturulur. Örneğin aptqphot adı apphot ile qphot kelimelerinden türetilmiştir. Farklı örnekleri görmek için “dir uparm” komutunu işletiniz.

Paketlerin de parametre dosyaları olabilir. Bu durumda parametre değerleri o paketi oluşturan tüm tasklar tarafından kullanılır.

2.4.1. Parametreleri Listelemek ve Edit Etmek

Parametreler LPARAM taskı ile listelenebilir. Herhangi bir paketin parametrelerini listelemeden önce o paketin yüklenmiş olması gerekir. Eğer daha önceden kullanıcı bu paketin parametre dosyasında değişiklik yaptı ise dosya bu hali ile listelenecektir. Örnekte RFITS taskının parametreleri listelenecektir.

cl>lpar rfits

Parametreler üzerinde her türlü işlemi EPARAM (EditPARAMeters) taskı ile gerçekleştirebiliriz. EPARAM ile, editor çevre değişkeni tarafından kontrol edilen bir etkileşimli monitör editörü devreye sokulur. Önceki bölümlerden de hatırlayacağınız gibi IRAF’ta bir taskı ya da paketi yeteri kadar harf yazarak komut satırından çağırabiliyor ya da çalıştırabiliyorduk. Örneği inceleyiniz (eparam yerine epar):

cl> epar rfits(RFITS’in parametreleri üzerinde işlem yapabilmek için etkileşimli monitör editörünü açar)

Etkileşimli monitör editörünün basit bir kullanımı vardır. Cursor’ı istenilen parametreye konumlandırdıktan sonra, parametrenin yeni değeri girilir ve (Enter) tuşuna basılır. İşlem bitince :q komutu ile parametre ortamından çıkılır. Parametre dosyası yeni parametre değerleri ile uparm dizinine kaydedilmiş olur. Aşağıda hangi tuş/tuşlar yardımı ile parametre listesi üzerinde hareket edileceği ve istendiğinde o ortamdan çıkılabileceği açıklanmıştır.

(Enter) , ¯ , (Ctrl+J) cursor aşağıya doğru hareket eder
­ , (Ctrl+K) cursor yukarıya doğru hareket eder
(Ctrl+Z) veya (Ctrl+D) parametreler güncelleştirilir ve EPARAM’dan çıkılır
(Ctrl+C) EPARAM’dan parametreler güncelleştirilmeden çıkılır

Parametreleri değiştirmenin ikinci bir yolu da komut satırında task adını, parametreyi ve parametrenin yeni değerini açıkça yazmaktır. Örneklerde de görüleceği gibi çeşitli tipte parametre değerleri için çeşitli yazım biçimleri (sintaks) kullanılır: örneğin boolean değerler için yes ve no değerleri kullanılırken, karakter türündeki değerler “ “ işaretleri arasında belirtilmelidir.

cl> rfits.scale=no
cl> rfits.datatype=”real”
cl> rfits.offset=100
cl> =rfits.datatype

2.4.2. Parametrelere Eski Değerlerini Atamak

Bazı durumlarda parametrelere IRAF’ın başlangıçta belirlediği (default) değerleri yeniden atamak gerekli olabilir. Bunun için UNLEARN komutu kullanılır. Bu komut ile tek bir taskın parametre değerlerine dönülebileceği gibi bir paketteki tüm tasklar için aynı şey yapılabilir.

cl> unlearn rfits (RFITS taskı için IRAF’ın belirlediği değerlere dönmek)
cl> unlearn dataio (DATAIO paketindeki tüm tasklarda ilk değerlere dönmek)

2.5. Taskların Çalıştırılması

2.5.1. Genel Yazım Kuralları

Önceki bölümlerden de hatırlanacağı gibi taskları çalıştırmak için IRAF komut satırından taskın adını ya da onu IRAF’a tanıtacak sayıda karakteri yazmak ve (Enter) tuşuna basmak yeterliydi. Şimdi bununla ilgili birkaç farklı yolu inceleyeceğiz. Örneklerde IMSTATISTIC taskını kullanacağımız için önce bunun parametrelerini inceleyelim:

      images  =          Images
     (fields  = “image,npix,mean,stddev,min,max”) Fields to be printed 
     (lower  = INDEF)       Lower cutoff for pixel values
     (upper  = INDEF)       Upper cutoff for pixel values
     (binwidth = 0.1)        Bin width of histogram in sigma
     (format  = yes)        Format output and print column labels?
 1. En basit yol, komut satırından taskın parametre listesini ekrana çağırdıktan ve sorgu parametrelerini (parantez içinde olmayanları) tespit ettikten sonra yine komut satırında taskın adını yazıp (Enter) tuşuna basmak ve otomatik olarak ekrana gelen parametre isimlerinin karşısına değerlerini girmektir. Saklı parametrelerin ilk değerleri geçerli olmaya devam eder.
  cl> imstat
  Images:   dev$pix
    #  IMAGES  NPIX  MEAN  STDEV  MIN  MAX
      dev$pix 26214  108.3 131.3  -1. 19936.
  

  Sorgu yöntemi ile saklı parametrelerin değerleri de değiştirilebilir (eğer değişmesi gerekiyorsa). Aşağıdaki örnekte formatparametresinin değeri 'yes' iken 'no' olarak değiştirildi. '-' işaretinin etkisine dikkat edin! Boolean parametrelerin '=yes' ve '=no' bölümleri sırası ile '+' ve '-' işaretleri ile belirtilebilir.

  cl> imstat form-
  Images:   dev$pix
      dev$pix& 26214  108.3 131.3  -1. 19936.
   
 2. İkinci bir yol, parametreleri ve yeni değerlerini komut satırında yazarak taskı çalıştırmak. Bu çalıştırma biçiminde gerekli parametreler komut satırında, parametre listesindeki sıralarına uygun olarak verilmelidir. Parametre adı yazılmasa da olur, sadece değerini yazmak yeterlidir.

  Saklı parametreler de komut satırından tanımlanabilir. Bunların adı da değeri de komut satırında yer aldığı için, sorgu parametrelerinden sonra olmak kaydı ile herhangi bir sırada yazılabilir. Bu parametrelerin yeni değerleri taskın sadece bu icrası için geçerlidir; tasktan çıkılınca eski değerleri geçerli olmaya devam eder.

  cl> imstat dev$pix fields=mean,stddev

  Aşağıdaki örnekte, bir satırı aşan bir komut görüyorsunuz. İkinci satıra “\” işareti ile devam edilmiştir.

  cl> imstat dev$pix fields=mean,stdev,min,max \ >>> format-

 3. Tabi ki bunun yerine her zaman daha pratik bir yol olan EPARAM taskını çalıştırarak da saklı parametrelerin değerleri değiştirilebilir ve çalışması istenen asıl task çalıştırılabilir. cl> epar imstat
  (bu komuttan sonra parametre değerleri değiştirilir ve aşağıdaki komut uygulanır)

  cl> imstat dev$pix
 4. cl> EPARAM “task adı” komutu ile ekrana gelen parametre listesinde parametre değerleri değiştirildikten sonra da gerekli task çalıştırılabilir. Bunu için parametre listesindeki değişiklik işi bitince :go komutu ile ortam terkedilir.

Her IRAF kullanıcısının tercih ettiği bir yol vardır ancak uygulamalar göstermiştir ki en çok kullanılan en son anlatılan yöntemdir.

2.5.2. Taskları Arka Planda Çalıştırmak

IRAF’ta taskları arka planda çalıştırmak mümkündür. Bunu komut satırında komutun sonuna & işaretini ilave ederek yapabiliriz. Arka plana atılmış işler IRAF’tan çıkılsa da çalışmaya devam eder.

Aşağıdaki örnekte, IMSTATISTICS taskı arka planda çalışmak üzere ayarlanmıştır. Ancak taskın üreteceği çıktı tanım gereği terminale geleceğinden, bunu önlemek için statfile isimli dosyaya yönlendirme yapılmıştır (& ile ilgili bilgi daha sonraki bölümlerde vardır).

cl> imstat dev$pix form- > statfile &

Yukarıdaki komutta gerekli parametrelerin eksik yazılması durumunda CL aşağıdaki örnekte olduğu gibi işlemi durdurup sizin değer girmenizi bekleyecektir.

cl> imstat >> statfile &
1 stopped waiting for parameter input
cl> service 1
Images: dev$pix

Böyle bir durumda, eğer kullanıcı hangi parametreden bahsedildiğinden emin değilse, yapılabilecek en iyi iş işlemi iptal edip (kill) yeniden başlatmaktır. JOBS taskı ile arka plana atılmış işler numaraları ile birlikte listelenebilir. Bunları iptal etmek için kill komutu ve iş numarası girilmelidir.

cl> jobs
cl> kill 1

2.5.3. Taskların Çalışmasını Kesmek

Bir taskı çalıştırdıktan sonra herhangi bir sebeple iptal etmek isteyebiliriz. Bunun için Ctrl-C kullanılır. Böyle bir işlemden sonra her şeyi eski haline getirmek için genellikle flprcache komutu kullanılır (bu komut uygulamada “flipper” olarak isimlendirilir). Bundan sonra da hala bazı problemler varsa bir kez daha aynı komut çalıştırılır ve problem devam ediyorsa yapılabilecek en iyi iş IRAF’tan çıkıp tekrar girmektir.

Genellikle her IRAF paketi (taskları ile birlikte) bir tek exe dosyası yaratılmıştır. Herhangi bir paketteki bir task çalıştırıldığında, o taskın içinde yer aldığı paketin tamamı kullanıcının “işlem belleği” ‘ne (“process cache”) yerleştirilir. Bu bellek alanı istendiğinde prcache komutu ile incelenebilir. kill komutu ile bir taskın çalışması kesildiğinde büyük bir olasılıkla paketin içinde bulunan exe dosyasında bozulma oluşur bu da bu dosyada bulunan başka bir taskın yanlış çalışmasına sebep olabilir. flpr, kullanıcının işlem belleğinden tüm exe dosyalarını (SYSTEMS hariç) atar ve burayı temizler.

Teyp işlemleri ile ilgili taskların çalışmasını kesmek tehlikelidir ve kullanıcının, çok zorunlu değilse, bunu yapmaması önerilir.

2.6. Data Dosyaları

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, IRAF görüntü (virtual) dosya sistemi kullanır: hangi işletim sisteminde kullanılırsa kullanılsın tüm IRAF dosya isimleri aynıdır. Geçerli dosya isimleri [A-Za-z0-9_.] karakter kümesindeki karakterler kullanılarak oluşturulabilir. Ayrıca “1245b” veya “03457” gibi değişik dosya isimlerini mutlaka “ “ işaretleri arasında yazmak gerekir (birincisi sekizli sayıları çağrıştırdığı ikincisi de 0 ile başladığı için).

IRAF data dosyaları üçe ayrılır:

 1. Metin (ASCII) dosyalar
 2. Basit ikili (binary) dosyalar
 3. Görüntü (image) dosyalar.

Görüntü dosyalar özel bir dosya türü olduğundan daha sonra incelenecektir. Bu dosyalar ile çalışılacağı zaman IMAGES paketindeki tasklar kullanılır. Metin ve ikili dosya işlemleri için ise SYSTEMS paketindeki tasklar kullanılmalıdır.

DIRECTORY taskı ile o anda içinde bulunulan veya belirtilen bir dizindeki dosyalar listelenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz ve joker karakterlerinin kullanımına dikkat ediniz:

cl> dir     (bulunulan dizinin içeriğini listeler)
cl> dir uparm  (uparm dizinindeki dosyaların listesini verir)
cl> dir *cl*  (adında “cl” karakter dizisi olan dosyaları listeler)
cl> dir login.??(adı login ve uzantısı herhangi iki karakter olan 
            dosyaları listeler) 
cl> dir *.imh  (bu dizindeki tüm görüntü dosyalarının listesini verir)

Metin dosyaları IRAF’ta çok farklı amaçlarla kullanılabilir; bazı taskların girdi bilgilerini içerirken bazı taskların da ürettiği bilgileri saklamak için kullanılabilir (çoğunlukla veri tabanı ve log dosyaları olarak). Bir taskın üreteceği terminal çıktısı bir metin dosyasına yönlendirilebilir. Bu tür dosyaların (uygun olursa ikili dosyaların da) içinde işlem yapmak için IRAF’ın EDIT komutu, dosyalarla işlem yapmak için ise SYSTEM paketindeki tasklar kullanılır.

concatenate - birkaç dosyayı birleştirir
copy     - dosya kopyalar (görüntüler için IMCOPY)
count    - bir metin dosyasındaki satır, kelime ve karakter sayısını verir
delete    - dosya siler (görüntüler için IMDELETE)
head     - bir metin dosyasının ilk birkaç satırını yazar
lprint    - bir dosyayı yazıcıya gönderir
match    - belirli bir karakter dizisi ile uyuşan tüm satırları yazar
page     - bir dosyanın içinde hareketi sağlar
rename    - dosyanın yeniden adlandırılmasını sağlar
sort     - bir metin dosyasında sıralama yapar
tail     - bir dosyanın son birkaç satırını yazar
type     - bir dosyanın içeriğini standart çıktı cihazında yazar

LISTS paketindeki bazı tasklar ve PROTO paketindeki FIELDS ve JOINLINES taskları yardımı ile datalar üzerinde basit işlemler yapılabilir. NOAO paketi gibi diğer harici paketlerin ise metin dosyaları için özel taskları vardır.

2.7. IRAF Görüntü Dosyaları

IRAF birçok görüntü formatını desteklemektedir. Bu bölümde sadece IRAF’ın özgün formatı olan OIF (Original IRAF Format) hakkında bilgi verilecektir.

IRAF’ın kurulumu sırasında, değiştirilmedikçe, OIF varsayılan görüntü formatıdır. Görüntü formatını kontrol etmek ve imtype çevre değişkeni yardımı ile yeniden tanımlamak mümkündür. Örnekleri inceleyiniz:

cl> show imtype (görüntü formatını kontrol eder)
cl> set imtype=imh (görüntü formatını OIF olarak tanımlar)

Genel olarak söylemek gerekirse imtype değişkeni sadece RFITS veya başka bir okuyucu ile okunan yeni görüntüleri etkiler. Görüntü formatına bağlı olsa da çıktı olarak üretilen görüntüler girdi görüntülerinin formatında olur (eğer girdi görüntünün formatı haricen tanımlanmaz ise).

OIF formatı iki dosyadan oluşur: uzantısı .imh olan bir header dosyası ve uzantısı .pix olan bir pixel dosyası. UNIX-IRAF sistemlerinde her bir .imh uzantılı dosyaya karşılık bir de “..” dosyası yaratılır. Bu görüntünün DELETE komutu ile yanlışlıkla silinmesini önler (bu dosyalar dir a+ komutu ile görülebilir).

2.7.1. IRAF Header Dosyaları

IRAF header (başlık) dosyası uzantısı .imh olan bir binary dosyadır. Bu dosyanın içeriği ve bununla ilgili parametreler IMHEADER taskı ile görülebilir. FITS header dosyaları gibi görünse de onlardan oldukça farklıdır.

cl> imheader dev$pix(görüntü header dosyasını kısaca gösterir)
cl> imheader dev$pix l+ | page(görüntü header dosyasının tamamını gösterir)

Görüntü header dosyasının min_lenuserarea çevre değişkeni ile kontrol edilen ve yeniden tanımlanabilen belirli bir uzunluğu vardır, bu da 20000 karakterdir (250 satır x 80 karakter).

cl> show min_lenuserarea(o andaki değeri gösterir)
cl> set min_lenuserarea = 40000(uzunluk yeniden tanımlanır)

HEDIT taskı ile header dosyasındaki bilgilere yeni anahtar kelimeler (keywords) eklenebilir veya mevcut olanlar üzerinde değişiklik yapılabilir. HESELECT ile de seçilmiş bazı anahtar kelimelerin değerleri listelenebilir. Aşağıdaki örnekleri uygulayınız:

cl> imcopy dev$pix newpix(dev$pix dosyasının bir kopyasını çıkarır)
cl> hedit newpix newkey 'string' add+(newkey isimli yeni bir anahtar kelime ekler)
cl> hselect newpix $I,newkey yes(newkey’in değerini yazar)
cl> imdelete newpix(1. Örnekte yaratılmış olan kopyayı siler)

2.7.2. IRAF Pixel Dosyaları

IRAF pixel dosyaları uzantısı .pix olan birer binary dosyadır. Pixel dosyaları header dosyaları ile aynı dizinde olmak zorunda değildir. IRAF görüntüleri yaratıldığında imdir çevre değişkeni pixel dosyalarının (.pix) nereye kaydedileceğini belirler. Bunlara ulaşılacak yol adı da header dosyasına (.imh) yazılır. Böylece görüntülerle ilgili bir işlem yapacak herhangi bir task o görüntü ile ilgili pixel dosyası nerede olursa olsun onu bulacaktır. Başlangıçta .imh dosyaları o anda içinde bulunulan dizine yerleşir. Aşağıdaki örnekleri incelerken kullanıcı şunu unutmamalıdır: “set imdir” komutu dizin yaratmaz; dizinler MKDIR komutu ile yaratılır (HDR$pixels/ dizini hariç – bu IRAF tarafından otomatik olarak yaratılır).

cl> show imdir (.pix dosyalarının içinde bulunduğu dizini gösterir)
cl> dir imdir (dizindeki dosyaları listeler)
cl> set imdir=HDR$  (o anda içinde bulunulan dizini .pix dosyalarının 
            içinde bulunacağı dizin olarak tanımlar)
cl> set imdir=HDR$pixels/
cl> set imdir =/tmp8/irafdır/

Yukarıdaki örneklerde kullanılan “/” işaretinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz!

HDR$ ve HDR$pixels/ mantıksal dizinleri ana işletim sisteminden bağımsız birer yol adıdır ve görüntülerin header dosyalarında da aynı biçimde yer alırlar. Diğer dizin yol adı örnekleri işletim sistemi bağımlıdır.

2.7.3. Pixel Data Tipleri

IRAF aşağıdaki pixel data tiplerini destekler:

Kompleks sayılar için IRAF’ın desteği çok sınırlıdır. Bir görüntünün data tipini değiştirmek için CHPIXTYPE taskı kullanılır. Pixel data tipi IMHEADER taskı ile belirlenebilir.

cl> imhead dev$pix
dev$pix[512,512] [short] : m51 B 600s

IRAF’ın sistem taskları girdi görüntüsünün pixel tipinde çıktı görüntüsü üretir. Eğer dönüşüm sırasında karmaşık hesaplamalar varsa bunlar tek veya çift duyarlıklı gerçel sayılarla yapılabilir aksi takdirde buna gerek yoktur; girdi görüntüsünün pixel tipinde yapılır. Bazı tasklar hesaplamaların ve çıktı görüntüsünün hangi data tipi ile gerçekleştirileceğini tanımlayan parametrelere sahiptir. Tamsayı tipinde datası olan kullanıcılar temkinli olmalıdır: eğer hard disk miktarı yeterliyse, görüntüyü işlemeye başlamadan önce tamsayıların gerçel sayılara dönüştürülmesi tavsiye edilir; dönüştürülmez ise datanın bir kısmı kesilip atılır veya anlamsız negatif sayılar şeklinde ortaya çıkar.

2.7.4. Görüntünün Boyutu

IRAF çok boyutlu görüntüleri destekler. Bir görüntünün büyüklüğü ve boyutu IMHEADER taskı ile belirlenebilir. En son örneğimizden de anlaşılacağı gibi dev$pix adı ile tanımlı görüntü 2-d boyutundadır ve her bir boyutu 512 pixel içerir.

Tek boyutlu (oned) bir görüntü bir satırı veya bir sütünü olan iki boyutlu bir görüntü olarak temsil edilebileceği gibi, tek boyutlu bir vektör olarak da temsil edilebilir. NOAO spektroskopik paketlerinde tek boyutlu datalar için bu, çok yaygın bir formattır.

cl> imhead oned
oned [820] [real] : FEIGE 98

IMSTACK taskı ile birden fazla görüntü yüksek boyutlu bir görüntü yığını şekline dönüştürülebilir (yeni görüntünün header dosyası listedeki birinci görüntünün header dosyasındaki bilgilerini alır). IMSLICE taskı ile girdi görüntüsünün boyutunun bir eksiği boyutunda görüntü üretilebilir.

Takip eden bölümlerde açıklanan “görüntü bölümü” (“image section”), IMCOPY taskı ile birlikte bir görüntünün boyutlarını düşürmede kullanılır. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi iki boyutlu olan görüntü tek boyutlu bir vektöre dönüşmekte.

cl> ihmead dev$pix
dev$pix[512,512] [short] : m51 B 600s
cl> imcopy dev$pix[*,20] oned
cl> imhead oned
oned [512] [short] : m51 B 600s

2.7.5. Genel Görüntü Araçları

Bu bölümde birkaç genel amaçlı görüntü aracına değinilecektir. Görüntülerle çalışırken, SYSTEMS paketinde yer alan metin ve ikili dosyalar için geçerli benzer araçları kullanmak yerine bunları kullanmak önemlidir çünkü bunlar daha karmaşık dosya yapıları (örneğin bir dosya yerine iki dosya) ile başa çıkabilir. Aşağıda bu araçlar ve yaptıkları iş yer almaktadır:

  IMCOPY  giriş görüntüsünün yeni bir kopyasını yaratır
  IMRENAME o anda kullanılan görüntünün adını değiştirir
  IMDELETE görüntüyü siler

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

cl> imcopy dev$pix newpix(newpix adı ile görüntünün bir kopyasını yaratır)
cl> imrename newpix newcop(newpix’in adını newcop olarak değiştirir)
cl> imdelete newcop(newcop’u siler)

IMRENAME taskının bir kullanışlı özelliği daha vardır; pixel dosyalarını imdir çevre değişkeni ile belirlenmiş o anda geçerli dizine taşır. Bunu yapmak için header dosyalarının adını ya da yerini değiştirmeye gerek yoktur.

cl> set imdir =</tmp3/irafdir/>(imdir hazırlanır)
cl> imrename *.imh .(pixel dosyalarını yeni dizine taşır)

Pixel değerleri LISTPIXELS taskı ile listelenebilir. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

cl> listpix dev$pix[20:25,30:32](görüntünün bir bölümündeki pixel değerlerini listeler)
cl> listpix dev$pix[20:25,30:32] | table(listeler ve yeniden formatlar)

İkinci örnekte LISTPIXELS taskının çıktısı TABLE taskına yönlendirilir; çıktı görüntülenmeden önce LISTS paketinde bulunan TABLE taskı tarafından yeniden formatlanacaktır.

Görüntüler üzerinde işlem yapan diğer tasklar IMAGES ve PROTO paketlerinde yer alır (bkz. Ek A-B).

3. IRAF’ta Datayı Okuma ve Yazma

IRAF’ta data okuma ve yazma DATAIO paketindeki tasklar yardımı ile yapılır. Ayrıca SYSTEMS, SOFTOOLS ve PROTO paketlerinde yer alan bazı genel amaçlı tasklar da bunun için kullanılabilir. IRAF ile birlikte çalışan diğer paketlerin de data okuma ve yazma ile ilgili kendi taskları vardır. Örneğin NOAO’nun MTLOCAL paketi, STSDAS’ın FITSIO paketi ve SAO’nun geliştirdiği PROS, XRAY’in XDATAIO paketi.

3.1. Genel Teyp (Tape) İşlemleri

IRAF aşağıdaki teyp cihazlarını destekler:

IRAF’ın kullandığı teyp cihazları dev$tapecap isimli dosyada tanımlıdır. Bu dosyada her cihazın bir işletim sistemi uyumlu adı (host name) bir de IRAF tanımlı (mantıksal) adı vardır: mta, mtb vb. Cihazlara IRAF’tan genellikle mantıksal adları ile ulaşlır. tapecap dosyasında kullanılan parametrelerle ilgili bilgiyi page os$zfiomt.c komutu yardımı ile alabilirsiniz. IRAF sistem yöneticisi gerektiğinde bu dosyada ayarlamalar yapabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

cl> devices (kullanabileceğiniz cihazları listeler)
cl> allocate mta (mta tape sürücüsünü kullanıma tahsis eder)
cl> rewind mta (mta sürücüsündeki tape cihazını başa sarar)
cl> devstatus mta (mta cihazının o andaki durumu ile ilgili bilgi verir)
cl> deallocate mta (mta sürücüsünü kullanım dışı bırakır)

3.2. Teyp Ortamına Yazmak ve Teyp Bilgi Yoğunluğunu Ayarlamak

Exabyte ve 9-izli cihazları da içeren bazı teyp cihazları birden fazla yoğunluk değerlerini destekler. Bu tür teyplerden okuma işlemi için değil ancak teybe yazım işlemi için teyp bilgi yoğunluğunu doğru bir şekilde belirtmek çok önemlidir.

Belirli bir yoğunluğa sahip yeni bir teyp cihazına bilgi yazma işlemi işletim sistemi bağımlıdır. Yoğunluk bilgisini işletim sistemine IRAF’ın içinden bildirebiliriz. Eğer böyle bir bilgi yazdırma komutunda yer almıyorsa, eski yoğunluk bilgisi geçerli olmaya devam edecek demektir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

cl> allocate mta (mta tape sürücüsünü tahsis eder)
cl> wfits mta6250 <image1> new+ (bir görüntüyü 6250 bpi yoğunluklu teybe yazar)
cl> wfits mta <image2> new- (ikinci bir görüntüyü teybe ekler)

3.3. FITS Formatlı Veriler Üzerinde Bazı Basit İşlemler

3.3.1. FITS Görüntülerini Okumak

IRAF, genel FITS formatını desteklemektedir. FITS formatındaki görüntüler IRAF’ta DATAIO paketinde yer alan RFITS taskı yardımı ile okunur. Bu taskın parametreleri aşağıda listelenmiştir:

  fits_file   =  'mta'   FITS data source
  file_list   =        File lis
  iraf_file   =  '  '   IRAF filename
  (make_image  =  yes)    Create an IRAF image?
  (long_header =  no)    Print FITS header cards?
  (short_header =  yes)    Print short header?
  (datatype   =  '  '   IRAF data type
  (blanc    =  0.     Blank value
  (scale    =  yes)    Scale the data?
  (oldirafname =  no     Use old IRAF name in place of iraf_file?
  (offset    =  0)     Tape file offset
  (mode     =  'q1'

Aşağıda yer alan örnekte, FITS formatında data içeren bir teypten data okuma ve hard diske aktarma işlemleri gösterilmiştir (teypte 999’dan az sayıda dosya olduğu varsayılarak). Burada, çıktı görüntülerinin adı “n10001, n10002, n10003,.....” olacaktır. Çıktının pixel tipi ise giriş datasının tipine (tamsayı, gerçel sayı, vb.) bağlı olacaktır. RFITS taskının çalışması biraz zaman alacağından, bu işin arka plana (background job) atılması ve üretilecek terminal çıktısının (kısa header listesi ve muhtemel hata durumunda hata mesajları) bir dosyaya yönlendirilmesi önerilir. Bu dosya daha sonra istendiğinde incelenebilir veya yazdırılabilir.

cl> show imdir(pixel dosyalarının bulunduğu dizini gösterir)
cl> diskspace(bu komut ile görüntüler için yeteri kadar yer 
           olup olmadığını kontrol edilebilir) 
cl> allocate mta(mta teyp sürücüsünü tahsis eder)
cl> rfits mta 1-999 n1 >& tlist &(teypteki tüm görüntüleri okur ve üretilen
                  kısa header listesini terminal yerine tlist
                  isimli dosyaya aktarır. Bu işin arka planda 
                  yapıldığını unutmayınız! Bunu sağlayan “&” 
                  parametresidir.) 
cl> page tlist  (tlist dosyasının içeriğini sayfa sayfa gösterir)

Teypte bulunan FITS dosyalardan birine ait header bilgisinin tamamını ekrana yazdırmak mümkündür. Aşağıda yer alan örnekte teypte bulunan 35. dosyanın header bilgisi listelenecek ve çıktı PAGE taskına yönlendirilecektir; bu şekilde çıktı kolayca incelenebilecektir.

cl> rfits mta 35 make- l+ | page

Burada make- (ya da make_image=no) parametresi sadece listenin üretilmesini sağlar, diske bir şey yazılmaz. Bu yöntemle elde edilen header bilgileri, aynı FITS dosya için IMHEADER taskı ile elde edilen bilgilerden farklı olacaktır.

FITS dosyalar teypten okunurken, datanın giriş formatı ne olursa olsun, çıkış formatı komut satırında belirtilebilir. Birçok kullanıcı, daha sonraki işlemlerde dataların tipi ile ilgili herhangi bir karışıklık olmaması için, tüm dataları IRAF’a gerçel (real) tipte aktarmayı daha kullanışlı bulurlar.

cl> rfits mta 1-10,30-56 dt data=r > dtlist &

Bu örnekte görüldüğü gibi çıktı datalarının tipi “real” olacaktır ve sadece seçilen dosyalardan (1-10,30-56) okuma yapılacaktır. Bu işlemin sonucunda üretilecek çıktı yine bir dosyaya (dtlist) yönlendirilmiştir ancak bu kez muhtemel hata mesajları dosyada değil ekranda yer alacaktır.

WFITS komutu, IRAFNAME anahtar kelimesini kullanarak görüntü dosyasının eski adını FITS header dosyasına yazar. Bu anahtar kelimenin değeri (yani dosya adı) oldirafname=yes tanımlaması yapıldıktan sonra RFITS ile okunabilir.

Şimdi, önceden teybe kaydedilmiş olan belirli bazı görüntüleri diske taşımak istediğimizi varsayalım. Teypte kayıtlı FITS görüntüleri ada göre değil dosya konumuna göre okunur, unutmayınız! Bu durumda önce teypte yer alan dosyaları isimlerine göre listeleyip, daha sonra okunacak dosyaları seçmeliyiz ve nihayet RFITS komutunu uygulamalıyız. Aşağıdaki örnekte bu yapılmıştır.

cl> rfits mta 1-999 make- old+ | page(teypte bulunan dosyaları IRAFNAME
                       parametresindeki isimlere göre 
                       listeler) 
cl> rfits mta 20-25,45-47 junk old+(teypten dosyaları okur ve diske 
                      yazarken görüntü adını IRAFNAME 
                      parametresindeki adla değiştirir)

RFITS ile sadece teypte değil diskte bulunan görüntü dosyaları da okunabilir. Örnekte görüldüğü gibi “fits001, fits002, fits003 ...” isimli FITS görüntüleri IRAF görüntülerine dönüştürülecektir.

cl> rfits fits* 1 m31

Çok uzun FITS header bilgileri durumunda, bazı kayıtlardaki parametrelerin değerleri kesilebilir ve IRAF görüntüsünün header bilgisinde yer almayabilir. min_lenuserarea çevre değişkeni kullanılarak görüntü header bilgisinin alanı büyütülebilir ve görüntüleri okuma işlemi yeniden yapılabilir. Bu değişkenin kabul edilmiş değeri 20000’dir (yaklaşık 250 kayıt).

cl> set min_lenuserarea=40000

3.3.2. FITS Görüntülerini Yazmak

Daha önceki bölümde yapılan işin tersini yapmak yani bir IRAF görüntüsünü bir FITS dosyası olarak teybe yazmak mümkündür. Bu işlem DATAIO paketinde bulunan WFITS taskı ile yapılır. Ancak bu noktada kullanıcıyı uyarmakta fayda var. Datanızı teybe yazdıktan sonra bir kez daha ters işlemi yapınız yani teypten okuyup diskinize yazdırınız ve diskteki kopyası ile karşılaştırınız! Böylece datanızda bir bozulma olup olmadığından emin olursunuz.

WFITS taskının sistem tarafından tanımlanan parametreleri aşağıda listelenmiştir.

   iraf_files   =         IRAF images
   fits_files   = ' '       FITS filename
   newtape    =         Blank tape?
   bscale     = 1.        FITS bscale
   bzero     = 0.        FITS bzero 
  (make_image   = yes)       Create a FITS image?
  (long_header  = no)       Print FITS header cards?
  (short_header  = yes)       Print short header?
  (bitpix     = 0)        FITS bits Per pixel
  (blocking_fac  = 0)        FITS tape blocking factor
  (scale     = yes)       Scale data?
  (autoscale   = yes)       Auto_scaling?

Dataların indirgenmesi işlemi bittikten sonra kullanıcının diskinde birçok görüntü seti oluşmuş olabilir. Bunların IEEE’nin kayan noktalı FITS formatında yeni bir Exabyte teybine aktarılması istenebilir. Bunun nasıl yapılabileceğini bir örnek üzerinde inceleyelim. Kullanılacak örnek görüntülerin pixel data tipinin gerçel olduğunu ve “bred0001, bred0002,.....” ve “rred0001, rred0002,....” şeklinde isimlendirildiğini varsayalım. Önce WFITS taskının girdisi olacak ve görüntü isimlerinin listesini içeren bir text dosyası oluşturmalıyız. Bu dosya üzerinde gerektiğinde değişiklik (listeye yeni görüntü adı ekleme veya çıkarma) yapılabilir. WFITS taskının kısa header bilgilerinden oluşan çıktısı terminal yerine bir dosyaya yönlendirilecektir.

cl> files rred*.imh > inlist (girdi datasının listesini oluşturur)
cl> files bbred*.imh >> inlist(aynı listeye ekleme yapılır)
cl> allocate mtd       (mtd isimli teyp sürücüyü tahsis eder)
cl> unlearn wfits      (WFITS taskının kabul edilen değerlerini 
                   kullanmayı sağlar) 
cl> wfits @inlist mtd new+ > tlist & (datayı teybe yazar)

Datayı teybe eklemek için new parametresini, new=no veya new- şeklinde tanımlamak gerekir. Aşağıdaki örnekte, her görüntünün otomatik olarak scale edilmesini sağlamak için bitpix=32 ve blocking_factor=1 olarak tanımlanmıştır. İşlemin çıktısı varolan dosyaya yönlendirilmiştir.

cl> wfits xred1??.imh mta new- bitpix=32 block=1 >> tlist &

Warning: Default bitpix overridden.
Bitpix set to: 32
Warning: FITS tape blocking factor is 1

Burada, iki özel parametrenin – bitpix ve blocking_factor - değeri değiştirildi. Komutun icra edilmesinden sonra ekrana kullanıcıyı bilgilendiren bir uyarı mesajı gelir.

WFITS ile teybe istenilen bir dosya numarasından başlayarak data yazdırmak mümkündür. Örneğin 50 numaralı dosyaya yazmak için aşağıdaki işlemi uygularız (ancak bu işlemin Exabyte teyplerle çalışırken geçerli olmadığını belirtmek gerekir). Aksi belirtilmediği için ve dev$pix IRAF test görüntüsünün önceden tanımlı data tipi tamsayı olduğundan, FITS dosyaya bilgiler 16 bitlik tamsayı formatında kaydedilecektir:

cl> wfits dev$pix mta[50]

Kullanıcı FITS görüntüleri sadece teybe yazmakla sınırlı değildir, bunları diske yazmak da mümkündür.

cl> wfits m31red,m31blue fits

Bu örnekte, m31red ve m31bue görüntüleri IEEE’nin kayan nokta formatında FITS dosyalar olarak diske yazdırılmıştır; dosyaların adı sırası ile fits001 ve fits002 olacaktır.

(NOT: diskteki dosyaların isimleri “mt” ile başlayamaz çünkü bu durumda IRAF onların diske değil teybe yazılacağını varsayar.)

3.4. Text (Metin) Dosyalar

Daha önceki bölümlerde text dosyalarla ilgili basit işlemlerden kısaca bahsedilmişti. Metin dosyaların okunması ve yazılması DATAIO paketindeki ilgili taskların kullanılması ile olur. Diğer bazı tasklar ise IRAF görüntülerini text dosyaya çevirme ve tersi işlemlerini yapmaktadır. Bu taskların kullanımı çok açık ve kolaydır. Aşağıda isimleri yer alan tasklarla ilgili daha fazla bilgi için on-line elkitabı sayfalarına bakılması önerilir.

   Rcardimage     cardimage dosyasını text dosyaya dönüştürür
   Rtextimage     text dosyayı IRAF görüntüsüne dönüştürür
   Wcardimage     text dosyayı cardimage dosyaya dönüştürür
   Wtextimage     IRAF görüntüsünü text dosyaya dönüştürür3.5. Standart Olmayan Data Formatları

Kullanıcıların sıklıkla FITS veya text formatında olmayan ama IRAF görüntü formatına dönüştürülmesi gereken dataları vardır. PROTO paketindeki IRAFIL taskı bazı binary dataların IRAF görüntülerine dönüştürülmesi için kullanılır. Bu task 8 veya 16-bitlik pixel dataları ile çalışır. Bu dönüştürme sırasında header dosyasındaki bazı bilgiler silinebilir. Dönüştürülecek datanın önceden diske aktarılmış olması gerekir.

IRAFIL, MTEXAMINE ve REBLOCK (DATAIO paketindedir) birleşik kullanımı ile teypte bulunan binary data doğrudan IRAF görüntüsüne dönüştürülebilir.

   MTEXAMINE     teypte bulunan dosyanın kayıt yapısını görüntüler
   REBLOCK      teypteki dosyaları diske aktarır ve eğer gerekli ise
            reblocking veya byte swapping yapar
   IRAFIL       diske aktarılan binary dosyaları IRAF görüntülerine 
            dönüştürür.

Kullanıcı IMFORT arabirimini kullanarak kendi dönüştürme programlarını yazabilir veya mevcut SSP teyp okuma programlarına benzer programlar geliştirebilir.

3.6. TAR Dosya Formatı

Diskte veya teypte bulunan “tar” formatındaki verileri okumak ve yazmak için SOFTTOOLS paketindeki RTAR ve WTAR taskları kullanılır. Bunların uygulanması esnasında cihaz isimlerine dikkat edilmeli; IRAF’ın kısaltması olan “mta” gibi isimler değil, ana işletim sisteminin kullandığı cihaz isimleri kullanılmalıdır!

   rtar        tar formatındaki arşiv dosyasını okur
   wtar        tar formatındaki arşiv dosyasını yazar

IRAF’ta tar formatın üç farklı biçimi ile karşılaşabiliriz:


3.7. Bazı Ek G/Ç (I/O) Taskları

Bu bölümde DATAIO paketinde yer alan MTEXAMINE, T2D ve REBLOCK tasklarından bahsedilecektir. MTEXAMINE, teyp ve disk dosyalarını incelemek için kullanılır.

T2D taskı ile teyp dosyaları hızlıca diske kopyalanabilir. Bu task özellikle problemli teyplerle çalışırken işe yarar. Bozuk teypte bulunan datayı diske aktardıktan sonra kullanılacak bölümünü açmak daha kolay olur.

REBLOCK taskı birçok işe yarar. Datayı diske okunduğu gibi swap etmek veya datayı yeniden bloklamak mümkündür. Bu task ile ayrıca teypten teybe data kopyalanabilir (gerekli ise yoğunluk değiştirilebilir).

4. IRAF’ta Grafik

IRAF’ın genel amaçlı çizim taskları PLOT paketindedir ancak grafik üretimi sadece bunlarla sınırlı değildir.

Kullanılacak terminalin tipini IRAF’a tanıtmak için STTY taskındaki tanımlamalar gerektiği gibi yapılmış olmalıdır. Bunu ya IRAF’ı başlattığınızda ya da IRAF’ta çalışırken grafik ile ilgili bir uygulamaya başlamadan önce yapabilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız grafik, grafik penceresi için ayrılmış olan bellek alanında (frame buffer) yer alır. Bu alanın büyüklüğü cmbuflen çevre değişkeni tarafından tanımlanır. Eğer grafik için ayrılan alan yeterli değilse kapsamlı grafikler eksik görüntülenebilir; bellek alanını büyüterek bu problem çözülebilir. Takip eden örnek bunun nasıl yapılacağını göstermektedir. Buna benzer yeni değerlerin tanımlanmasından sonra bu değerlerin geçerli olması için, örnekte de gösterildiği gibi “gflush” komutu kullanır.

cl> show cmbuflen
cl> reset cmbuflen = 256000
cl> gflush

4.1. Etkileşimli Grafik Cursor Modu (Interactive Graphics Cursor Mode)

IRAF’ta birçok taskın ürettiği grafik önceden tanımlı tuşlar ve grafik penceresindeki cursor ile etkileşimli olarak incelenebilir ve işlenebilir. Bir kısım grafik taskı cursor’ı doğrudan grafik penceresine konumlandırırken başka bir kısım task ise sadece grafiği çizer, cursor yine text penceresindedir. Bu ikinci grup tasktan da istenirse “=gcur” komutu ile etkileşimli cursor moduna geçilebilir.

Bir grafik arabirimi olan etkileşimli cursor modu bir temel cursor komutları (cursor keystrokes) setine sahiptir. Cursor komutları ya tek karakterlik büyük harflerden ya da “:.” işaretleri ile birlikte kullanılan komutlardan oluşur (Şekil 4).

Etkileşimli cursor modundayken tüm cursor komutlarını listelemek için ':.help' komutu kullanılır. Belirli bir task için geçerli cursor komutları ise '?' komutu ile listelenebilir.

cl> phelp cursors(on-line yardım sayfalarından hem grafiklerle hem de 
             cursor komutları ile ilgili bilgi getirir)

Şimdi aşağıdaki uygulamaları inceleyiniz:

cl> stty      (terminal tipini kontrol eder)
cl> stty stermjh  (terminal tipini stermjh olarak tanımlar)
cl> contour dev$pix (dev$pix görüntüsü ile ilgili grafik çizer)
cl> =gcur      (etkileşimli grafik moduna aktif hale getirir)
:.help       (tüm cursor komutlarını listeler)
...         (global cursor komutları ile deneyiniz)
O ???        (grafiğin tamamını tekrar listeler)
:.snap <yazıcı adı> (grafiğin çıktısını belirtilen yazıcıya yollar) 
=          (grafiğin çıktısını önceden tanımlı olan yazıcıya yollar)
q          (herhangibir küçük harf ile çıkılır)


4.2. Tek Boyutlu Grafik Taskları

Aşağıdaki listeden de görüldüğü gibi PLOT paketinde grafik üreten pek çok task vardır. Bunlardan sadece IMPLOT etkileşimlidir. Diğer tasklardan etkileşimli grafik modunu aktif duruma getirmek için “=gcur” komutu kullanılır.

 graph    bir veya birden fazla görüntü bölümünün grafiğini üretir
 implot   görüntülerin satır ve sütun grafiklerini çizer 
 pcol    bir görüntünün tek bir sütununun grafiğini çizer 
 pcols    bir sütun aralığının ortalamasının grafiğini çizer
 phistogram bir ya da birden fazla görüntünün histogramını çizer ya 
       da yazıcıya gönderir
 pradprof  bir yıldızın radyal profilini çizer veya listeler
 prow    bir görüntünün satır grafiğini çizer 
 prows    bir satır aralığının ortalamasının grafiğini çizer
 pvector   bir 2D görüntüsünün herhangi bir vektörünün grafiğini çizer

Veri indirgemede iki boyutlu datayı incelemek için kullanılan en önemli task IMPLOT’tur. Bu task hem kendi cursor komut setini (küçük harfler ve “:” karakteri) hem de her task için geçerli etkileşimli cursor komut setini kullanır. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

cl> implot dev$pix(M51 görüntüsünün merkez çizgisinin grafiğini çizer)
?         (yardım - cursor komutlarını listeler)
q         (cursor yardım penceresinden çıkar)
...        (cursor komutları ile deneyiniz)
q         (tasktan çıkar)

GRAPH taskı ile ASCII formatındaki dosya veya görüntülerin grafiği elde edilebilir. GRAPH etkileşimli değildir ancak kullanıcıya eksenleri kontrol etme imkanı verir, böylece grafik yayına hazır şekilde üretilebilir.

  A    draw and label the axes of current viewport
  B    backup over last instruction in frame buffer
  C    print the cursor position
  D    draw a line by marking the endpoints
  E    expand plot by setting window corners
  F    set fast cursor (for HJKL)
  H    step cursor left
  J    step cursor down
  K    step cursor up
  L    step cursor right
  M    move point under cursor to center of screen
  P    zoom out (restore previous expansion)
  R    redraw the screen
  T    draw a text string
  U    undo last frame buffer edit
  V    set slow cursor (for HJKL)
  W    select WCS at current position of cursor
  X    zoom in, X only
  Y    zoom in, Y only
  Z    zoom in, both X and Y
  <    set lower limit of plot to the cursor y value
  >    set upper limit of plot to the cursor y value
  \    escape next character
  :    set cursor mode options
  :!    send a command to the host system
  =    short for ":.snap"
  0    reset and redraw
  1-9   roam

  Cursor Mode Commands
  
  :.axes[+-]       draw axes of viewport whenever screen is redrawn
  :.case[+-]       enable case sensitivity for keystrokes
  :.clear        clear alpha memory (e.g, this text)
  :.cursor n       select cursor
  :.gflush        flush plotter output
  :.help         print help text for cursor mode
  :.init         initialize the graphics system
  :.markcur[+-]     mark cursor position after each cursor read
  :.off [keys]      disable selected cursor mode keys
  :.on [keys]      enable selected cursor mode keys
  :.page[+-]       enable screen clear before printing help text
  :.read file      fill frame buffer from a file
  :.show         print cursor mode and graphics kernel status
  :.snap [device]    make hardcopy of graphics display
  :.txqual qual     set character generator quality (normal,l,m,h)
  :.txset format     set text drawing parameters (size,up,hj,vj,etc)
  :.xres=value      set X resolution (stdgraph only)
  :.yres=value      set Y resolution (stdgraph only)
  :.viewport x1 x2 y1 y2 set workstation viewport in world coordinates
  :.write[!][+]file   save frame buffer in a spool file
  :.zero         reset viewport and redraw frame

Şekil 4:Etkileşimli Grafik Cursor Komutları (Not: orijinal olarak verilmiştir)

4.3. İki Boyutlu Grafik Taskları

IRAF’taki birçok iki boyutlu grafik taskını etkileşimli kullanabilmek için '=gcur' komutunu uygulamak gerekir .

   contour  bir görüntünün çizgi grafiğini üretir
   hafton  Bir görüntünün half-tone grafiklerini üretir
   surface  Bir görüntünün yüzey grafiğini üretir
   velvect  Bir hız alanının temsili grafiğini üretir

CONTOUR taskı ile ilgili aşağıdaki örneği uygulayınız ve inceleyiniz ('\' karakterinin kullanımını daha önceki bölümlerden hatırlayacaksınız).

cl> display dev$pix 1(M51’i görüntüler)
cl> contour dev$pix \
xres=256 yres=256 perim- fill+ label- ceil=500 dev=imdg

4.4. Grafik Metakod Dosyaları ile İlgili Tasklar

Grafik çıktısı bir dosyaya kaydedilebilir. Bu, 'metakod' dosya olarak isimlendirilir ve iki yoldan yaratılabilir:

cl> contour dev$pix >G meta (grafik meta isimli dosyaya yönlendirilir)
cl> surface dev$pix     (bir grafik üretilir)
cl> =gcur          (etkileşimli cursor moduna geçilir)
  : .write meta      (üretilen grafiği meta isimli dosyaya ekler)
  : .read meta      (meta dosyasındaki grafikleri görüntüler)
  q            (tasktan çıkılır)

Aşağıdaki tasklar ile metakod dosyaların içine bakılır veya bunların içindeki grafikler görüntülenebilir:

   gkidir    metakod dosyasının içeriğini listeler
   gkiextract  metakod dosyanın içindeki frame’leri tek tek çıkarıp alır
   gkimosaic  metakod dosyada bulunan frame’leri bir sayfaya sığacak 
         şekilde sıkıştırır
   stdgraph   metakod dosyayı standart grafik cihazında gönderir
   stdplot   metakod dosyayı standart çizim cihazına (plotter) gönderir 

Kullandığınız IRAF sisteminde bir örnek metakod dosya mevcuttur. Aşağıdaki örneklerde bu dosya kullanılmıştır.

cl> gkidir dev$vdm.gki (dev$vdm.gki metakod dosyasının içeriğini listeler) 
cl> gkimos dev$vdm.gki (metakod dosyasının içeriğini sıkıştırılmış formda 
                terminalde görüntüler) 
cl> gkiextract dev$vdm.gki 2 | stdgraph
               (metakod dosyasındaki 2. grafiği görüntüler)
cl> stdgraph dev$vdm.gki(tüm dosyaları terminalde görüntüler)
cl> stdplot dev$vdm.gki(tüm dosyaları önceden tanımlı yazıcıya gönderir)


5.Görüntüler ile İlgili İşlemler ve Komutlar

IMAGES paketinin bir altpaketi olan TV, görüntülerle ilgili komutları içerir. Workstation ortamında çalışan bir kullanıcı, görüntüyü önce frame tampon belleğine aktarır ve daha sonra XIMTOOL veya SAOimage görüntüleme yazılım aracının komutlarını kullanarak görüntü üzerinde çeşitli işlemler yapar. UNIX ortamında “man imtool” komutu ile XIMTOOL’un kullanımı konusunda bilgi alınabilir.

Görüntüleme işlemlerine geçmeden önce stdimage çevre değişkeninin değeri, frame tampon bellek büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır veya doğru görüntüleme cihazına yönlendirilmiş olmalıdır. Bunları yapmak gerekirse GDEVICES taskı kullanılabilir.

cl> show stdimage(geçerli değeri gösterir)
cl> set stdimage=imt800(stdimage çevre değişkeninin değerini tanımlar)
cl> set stdimage=iism70v(görüntüleme cihazını tanımlar)

5.1. Görüntüler ile İlgili İşlemler

IRAF’ta görüntüler DISPLAY taskı ile görüntülenir. Bu task ile XIMTOOL’da en fazla dört frame, SAOimage’te ise ancak bir frame için tampon bellek tahsis edilmiştir.

cl> display dev$pix 1 (görüntü 1. frame’e aktarılır)

Frame’e aktarılan görüntü tanım gereği frame’in tam ortasında yer alır. Eğer görüntü frame tampon bellek alanından daha büyükse, görüntünün sadece merkez bölgesi frame’de yer alır. Tersi durumunda ise, görüntü çerçeve içine alınarak frame’e yerleştirilir.

Aşağıdaki örnekler büyük ve küçük görüntü durumlarında, görüntülerin bozulmadan frame’e aktarılması için yapılabilecek işlemler içermektedir.

   cl> set stdimage=imt256 (görüntü büyüklüğünden daha küçük 
                   bir alan tanımlar)
   cl> display dev$pix 1 fill+
   cl> set stdimage=imt1024(görüntü büyüklüğünden daha büyük 
                   bir alan tanımlar)
   cl> display dev$pix 1 fill+ order=0

DISPLAY taskının birçok seçeneği vardır. Daha fazla bilgi için taskın parametreleri ve on-line yardım sayfaları incelenebilir.

5.2. Görüntü Ortamında Etkileşimli Cursor Kullanımı

Etkileşimli cursor komutlarına sahip tasklardan görüntü ortamına (XIMTOOL veya SAOimage) müdahale etmek mümkündür. Cursor’ın etkileşimli kullanımı stdimcur çevre değişkeni ile kontrol edilmektedir. stdimcur’un normal değeri “stdimage”’dir; bunun anlamı etkileşimli cursor’ın görüntü ortamında (XIMTOOL veya SAOimage) geçerli olmasıdır. Bunun yanı sıra stdimcur, “text” veya “stdgraph” olarak da tanımlanabilir. Bu esneklik kullanıcıya, görüntü ve grafik ortamlarında aynı anda çalışma imkanını verir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

cl> show stdimcur (geçerli olan değeri gösterir)
cl> set stdimcur=stdimage(görüntü modunu aktif ypar)
cl> set stdimcur=stdgraph(grafik ortamında cursor kullanımını aktif hale getirir)
cl> set stdimcur=text (text modunu aktif yapar)

Eğer kullanılan görüntüleme aracı birden fazla görüntü frame’ini destekliyorsa, etkileşimli cursor modunda kullanılabilecek görüntü “kontrol” karakterleri şunlardır:


5.2.1. Görüntü Ortamında Cursor Konumlarının Belirlenmesi

LISTS paketindeki RIMCURSOR taskı ile o anda tampon bellekte bulunan görüntüde cursor’ın koordinatları belirlenebilir. Ayrıca, belirlenen koordinat listesi bir başka taska giriş bilgisi olarak aktarılabilir. Taskın çıktısı bir dosyaya da yönlendirilebilir. RIMCURSOR taskından Ctrl-Z veya Ctrl-D tuşları ile çıkılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

cl> display dev$pix 1 (görüntü XIMTOOL penceresine aktarılır)
cl> rimcursor (koordinatlar okunur (belleğe aktarılır))
cl> rimcursor > coordlist (koordinatlar bir dosyaya yönlendirilir)

Son komutla üretilen ve bir dosyaya aktarılan koordinatlar aşağıda listelenmiştir. Bunların içinde en çok kullanılan ilk iki değerdir.


5.2.2. Görüntüleri İncelemek ve Düzeltmek

TV paketinde, görüntüleri etkileşimli incelemek ve düzeltmek için bir çok kullanışlı task vardır. Bu kullanım kılavuzunda bunlarla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen kullanıcının on-line yardım sayfalarına başvurması ve bunlarla ilgili çeşitli örnekler yapması önerilir.

 IMEXAMINE frame’de yer alan görüntüyü bir çok yoldan inceleme imkanı verir
 IMEDIT  frame’de yer alan görüntü üzerinde çeşitli düzeltmeler yapılmasını sağlar
 TVMARK  frame’de yer alan görüntü üzerinde çizim ve koordinat listesi üretme ve 
      ekleme için kullanılır

Aşağıdaki örnekte, IMEXAMINE taskının birkaç etkileşimli cursor komutu ile ilgili uygulama bulacaksınız. Bu task ile, etkileşimli cursor komutlarının yanı sıra etkileşimli grafik cursor komutları da kullanılabilir !

 cl> imex dev$pix (etkileşimli görüntü cursor modunu aktif duruma getirir)
   ?       (cursor komutlarını listeler)
   z       (cursor’ın altındaki bölgenin pixel değerlerini görüntüler)
   a       (cursor’ın altındaki yıldız ile ilgili bilgi verir)
   s       (bir bölgenin yüzey grafiğini çizer)
   : epar    (s komutu ile ilgili parametre listesini düzeltme imkanı verir)
   l       (satır grafiği (line plot) üretir)
   : nave 20   (20 satırın ortalamasını alır)
   g       (grafik cursor moduna geçilir)
   Z       (grafiğe zoom yapar)
   o       (ilk (orijinal) grafiğe döner)
   i       (etkileşimli görüntü cursor moduna geri döner) 
   r       (incelenen cismin radyal profilini çizer)
   q       (tasktan çıkar)

(NOT: “Görüntü Ortamında Etkileşimli Cursor Kullanımı” bölümü veri indirgeme ve analizinde çok önemli bir yer tutar. Daha detaylı bilgi için yazarların hazırlanmakta olan “IRAF’ta Görüntüler Üzerinde İşlemler” isimli elkitabına başvurabilirsiniz. )


Ek A IRAF Paketleri (Sürüm 2.10)

 clpackage.clpackage:
   
   dataio   ­   Data format conversion package (RFITS, etc.) 
   dbms    ­   Database management package (not yet implemented) 
   images   ­   General image processing package 
   language  ­   The command language itself 
   lists   ­   List processing package 
   local   ­   The template local package 
   obsolete  ­   Obsolete tasks 
   noao    ­   The NOAO optical astronomy packages 
   plot    ­   Plot package
   proto   ­   Prototype or interim tasks 
   softools  ­   Software tools package 
   system   ­   System utilties package 
   utilities ­   Miscellaneous utilities package 

 clpackage.dataio:

   bintxt   ­   Convert a binary file to an IRAF text file 
   mtexamine ­   Examine the structure of a magnetic tape 
   rcardimage ­   Convert a cardimage file into a text file 
   reblock  ­   Copy a binary file, optionally reblocking 
   rfits   ­   Convert a FITS image into an IRAF image 
   rtextimage ­   Convert text files to IRAF images 
   t2d    ­   Fast tape to disk copy 
   txtbin   ­   Convert an IRAF text file to a binary file 
   wcardimage ­   Convert text files to cardimage files 
   wfits   ­   Convert an IRAF image into a FITS image
   wtextimage ­   Convert an IRAF image to a text file 

 clpackage.images: 

   blkavg   ­   Block average or sum a list of N­D images 
   blkrep   ­   Block replicate a list of images 
   boxcar   ­   Boxcar smooth a list of 1 or 2­D images 
   chpixtype ­   Change the pixel type of a list of images
   convolve  ­   Convolve a list of 1 or 2­D images with a rectangular filter 
   fit1d   ­   Fit a function to image lines or columns 
   fmedian  ­   Quantize and median filter a 2­D image or a list of images 
   fmode   ­   Quantize and modal filter a 2­D image or list of images 
   gauss   ­   Convolve a list of 1 or 2­D images with an elliptical Gaussian 
   geomap   ­   Calculate a coordinate transformation 
   geotran  ­   Geometrically transform a set of 2­D images 
   gradient  ­   Convolve a list of 1 or 2­D images with a gradient operator 
   hedit   ­   Header editor 
   hselect  ­   Select a subset of images satisfying a boolean expression 
   imarith  ­   Simple image arithmetic 
   imcombine ­   Combine images pixel­by­pixel using various algorithms
   imcopy   ­   Copy an image 
   imdebug  ­   Image debugging package (currently undocumented) 
   imdelete  ­   Delete a list of images 
   imdivide  ­   Image division with zero checking and rescaling 
   imgets   ­   Return the value of an image parameter as a string 
   imheader  ­   Print an image header 
   imhistogram­   Compute image histogram 
   imlintran ­   Linearly transform a list of 2­D images 
   imrename  ­   Rename one or more images 
   imshift  ­   Shift a list of 2­D images 
   imslice  ­   Slice images into images of lower dimension 
   imstack  ­   Stack images into a single image of higher dimension 
   imstatistics­  Compute and print statistics for a list of images 
   imsum   ­   Compute the sum, average, or median of a set of images 
   imsurfit  ­   Fit a surface to a 2­D image
   imtranspose­   Transpose a 2­D image 
   laplace  ­   Laplacian filter a list of 1 or 2­D images 
   lineclean ­   Replace deviant pixels in image lines 
   listpixels ­   Convert an image section into a list of pixels 
   magnify  ­   Magnify a list of 1­D or 2­D images 
   median   ­   Median filter a 2­D image or list of images 
   minmax   ­   Compute the minimum and maximum pixel values in an image 
   mode    ­   Modal filter a 2­D image or list of images 
   register  ­   Register a set of images 
   rotate   ­   Rotate and shift a list of 2­D images 
   sections  ­   Expand an image template on the standard output 
   shiftlines ­   Shift image lines 
   tv     ­   Image display load and control package 

 clpackage.images.tv: 

   display  ­   Load an image or image section into the display 
   iis    ­   IIS image display control package 
   imedit   ­   Examine and edit pixels in images 
   imexamine ­   Examine images using image display, graphics, and text 
   tvmark   ­   Mark objects on the image display 
   wcslab   ­   Overlay a displayed image with a world coordinate grid 

  clpackage.images.tv.iis:

   blink   ­   Blink two frames 
   cv     ­   Control image device, display "snapshot" 
   cvl    ­   Load image display (newer version of 'display') 
   erase   ­   Erase an image frame 
   frame   ­   Select the frame to be displayed 
   lumatch  ­   Match the lookup tables of two frames
   monochrome ­   Select monochrome enhancement 
   pseudocolor­   Select pseudocolor enhancement
   rgb    ­   Select true color mode (red, green, and blue frames) 
   window   ­   Adjust the contrast and dc offset of the current frame
   zoom    ­   Zoom in on the image (change magnification) 

 clpackage.language:

   intro   ­   A brief introduction to IRAF 
   
 Language components: 
 
   break   *   Break out of a loop 
   case    *   One setting of a switch 
   commands  ­   A discussion of the syntax of IRAF commands 
   cursors  ­   Graphics and image display cursors 
   declarations­  Parameter/variable declarations 
   default  *   The default clause of a switch 
   else    *   Else clause of IF statement 
   for    *   C­style for loop construct
   if     *   If statement 
   goto    *   Goto statement 
   logging  ­   Discussion of CL logging 
   next    *   Start next iteration of a loop 
   parameters ­   Discussion of parameter attributes 
   procedure *   Start a procedure script 
   return   *   Return from script with an optional value 
   switch   *   Multiway branch construct 
   while   *   While loop

 Builtin Commands and Functions: 

   access      Test if a file exists
   back       Return to the previous directory (after a chdir) 
   beep       Send a beep to the terminal
   bye       Exit a task or package 
   cache      Cache parameter files, or print the current cache list 
   cd        Change directory 
   chdir      Change directory 
   cl        Execute commands from the standard input 
   clbye      A cl followed by a bye (used to save file descriptors) 
   clear      Clear the terminal screen
   defpac      Test if a package is defined
   defpar      Test if a parameter is defined 
   deftask     Test if a task is defined 
   dparam      Dump a pset as a series of task.param=value assignments
   edit       Edit a text file
   ehistory     Edit history file to re­execute commands
   envget      Get the string value of an environment variable
   eparam      Edit parameters of a task
   error      Print error code and message and abort
   flprcache    Flush the process cache
   fprint   *   Print a line into a parameter
   fscan   *   Scan a list
   gflush      Flush any buffered graphics output 
   hidetask     Make a task invisible to the user 
   history     Display commands previously executed 
   jobs       Display status of background jobs
   keep       Make recent set, task, etc. declarations permanent 
   kill       Kill a background job 
   logout      Log out of the CL
   lparam      List the parameters of a task
   mathfcns     Mathematical routines
   mktemp      Make a temporary (unique) file name 
   osfn       Return the host system equivalent of an IRAF filename
   package     Define a new package, or print the current package names 
   prcache     Show process cache, or lock a process into the cache 
   print      Format and print a line on the standard output 
   putlog      Put a message to the logfile 
   radix      Encode a number in the specified radix 
   redefine     Redefine a task
   reset      Reset the value of an environment variable
   scan    *   Scan the standard input
   service     Service a query from a background job
   set       Set an environment variable 
   show       Show an environment variable
   sleep      Hibernate for a specified time
   strings     String manipulation routines
   stty       Set/show terminal characteristics
   task       Define a new task
   time       Print the current time 
   unlearn     Restore the default parameters for a task or package
   update      Update a task's parameters (flush to disk)
   wait       Wait for all background jobs to complete

 clpackage.lists:

   average     Compute the mean and standard deviation of a list
   columns     Convert multicolumn file to separate files
   lintran     Perform linear transformation of a list
   rgcursor     Read the graphics cursor (makes a list)
   rimcursor    Read the image display cursor (makes a list)
   table      Format a list of words into a table
   tokens      Break a file up into a stream of tokens
   unique      Delete redundant elements from a list
   words      Break a file up into a stream of words

 clpackage.obsolete:
  
  imtitle      Change the title of an image (noao.proto V2.9)
  mkhistogram    List or plot the histogram of a data stream (noao.proto V2.9)
  oimcombine     Combine images (images.imcombine V2.9)
  radplot      PLot the radial profile of an object (noao.proto V2.9)
  
  The previous package and release is listed in parenthesis

clpackage.plot:
 
  calcomp      Plot metacode on a Calcomp pen plotter 
  contour      Make a contour plot of an image
  crtpict      Generate greyscale plots of IRAF images
  gdevices      List available imaging or other graphics devices
  gkidecode     Decode metacode on the standard output
  gkidir       Directory listing of metacode file
  gkiextract     Extract individual frames from metacode file 
  gkimosaic     Condense metacode frames to fit on one page
  graph       Graph one or more image sections or lists
  hafton       Generate half­tone plots of an image
  imdkern      Image display device (IMD) graphics karnel
  implot       Plot lines and columns of images using cursors
  nsppkern      Plot metacode on a NSPP (NCAR) plotter device
  pcol        Plot a column of an image 
  pcols       Plot the average of a range of image columns
  phistogram     Plot or print the histogram of an image or list 
  pradprof      Plot or list the radial profile of a stellar object
  prow        Plot a line (row) of an image 
  prows       Plot the average of a range of image lines 
  pvector      Plot an arbitrary vector in a 2D image
  sgidecode     Decode an SGI format metacode file
  sgikern      Simple graphics interface (SGI) graphics kernel
  showcap      Show and decode graphcap entries
  stdgraph      Plot metacode on the standard graphics device
  stdplot      Plot metacode on the standard plotter device
  surface      Make a surface plot of an image
  velvect      Plot representation of a velocity field

clpackage.proto:

  binfil       Create a binary file from an IRAF image
  bscale       Linearly transform the intensities of a list of images
  epix        Edit pixels in an image
  fields       Extract specified fields from a list 
  fixpix       Fix bad pixels by linear interpolation from nearby pixels 
  hfix        Fix image headers with a user specified command 
  imalign      Register and shift a list of images
  imcentroid     Compute relative shifts for a list of images
  imcntr       Locate the center of a stellar image
  imfunction     Apply a function to the image pixel values
  imreplace     Replace pixels in a range by a constant
  imscale      Scale an image to a specified (windowed) mean
  inter       Interpolate for a value in a table of X,Y pairs
  irafil       Create an IRAF image from a binary data file 
  joinlines     Join text files line by line 
  suntoiraf     Convert Sun rasters into IRAF images
  wcsedit      Edit the image coordinate system 
  wcsreset      Reset the image coordinate system

clpackage.softools:

  generic      Preprocess a generic source file
  hdbexamine     Examine a help database
  lroff       Lroff (line­roff) text formatter
  mkhelpdb      Make (compile) a help database
  mkmanpage     Make a manual page
  mkpkg       Make or update an object library or package
  mktags       Tag all procedure declarations in a set of files
  mkttydata     Build cache for termcap/graphcap device entries
  rmbin       Find/delete binary files in subdirectories
  rmfiles      Find/delete files in subdirectories
  rtar        Read a TAR format archive file
  wtar        Write a TAR format archive file
  xc         Compile and/or link a program 
  xyacc       Build an SPP language parser

clpackage.system:

  allocate      Allocate a device, i.e., magtape drive mta, mtb, ...
  concatenate    Concatenate a list of files
  copy        Copy a file or files (use IMCOPY for imagefiles)
  count       Count the number of lines, words, characters in a text file
  deallocate     Deallocate a previously allocated device
  delete       Delete a file or files (use IMDELETE to delete imagefiles)
  devices      Print information on the locally available devices
  devstatus     Print the status of a device (mta, mtb, ...)
  directory     List the files in a directory
  diskspace     Show how much diskspace is available
  files       Expand a file template into a list of files
  gripes       Send suggestions, complaints, etc. to the system
  head        Print the first few lines of a text file
  help        Print online documentation
  lprint       Print a file on the line printer device
  match       Print all lines in a file that match a pattern 
  mkdir       Create a new directory
  mkscript      Make a command script
  movefiles     Move files to a directory 
  netstatus     Print the status of the local network
  news        Page through the system news file
  page        Page through a file
  pathnames     Expand a file template into a list of OS pathnames
  phelp       Paged HELP: collects and pages the output of HELP
  protect      Protect a file from deletion
  references     Find all help database references for a given topic
  rename       Rename a file
  rewind       Rewind a device (magtape)
  sort        Sort a text file
  spy        Show processor status
  tail        Print the last few lines of a file
  tee        Tee the standard output into a file
  type        Type a text file on the standard output
  unprotect     Remove delete protection from a file

clpackage.utilities:

  curfit       Fit data with Chebyshev, Legendre or spline curve
  detab       Replace tabs with tabs and blanks
  entab       Replace blanks with tabs and blanks
  lcase       Convert a file to lower case
  polyfit      Fit polynomial to list of X,Y data
  split       Split a large file into smaller segments
  translit      Replace or delete specified characters in a file
  ucase       Convert a file to upper case
  urand       Uniform random number generator

Note: Language package keywords are starred. To get 
   help on a keyword enclose it in quotes.

Ek B
NOAO Paketleri (Sürüm 2.10)


(This list does not reflect any tasks added by the various patches to V2.10.)


 noao:

 artdata   ­   Artificial data generation package [up]
 astrometry ­   Astrometry package
 astutil   ­   Astronomical utilities package [up]
 digiphot  ­   Digital stellar photometry package [up]
 focas    ­   Faint object classification and analysis package
 imred    ­   Image reductions package [up]
 mtlocal   ­   Magtape i/o for special NOAO format tapes [up]
 nobsolete  ­   Obsolete tasks to be phased out in a future release [up]
 nproto   ­   Prototype (temporary, contributed) tasks [up]
 observatory ­   Examine and define observatory parameters [up] 
 onedspec  ­   One dimensional spectral red & analysis package [up] 
 rv     ­   Radial velocity analysis package [up] 
 surfphot  ­   Galaxy isophotal analysis package 
 twodspec  ­   Two dimensional spectral red & analysis package [up]

 noao.artdata: 

 gallist   ­   Make an artificial galaxies list
 mk1dspec  ­   Make/add artificial 1D spectra 
 mk2dspec  ­   Make/add artificial 2D spectra using 1D spectra templates 
 mkechelle  ­   Make artificial 1D and 2D echelle spectra
 mkexamples ­   Make artificial data examples
 mkheader  ­   Append/replace header parameters 
 mknoise   ­   Make/add noise and cosmic rays to 1D/2D images 
 mkobjects  ­   Make/add artificial stars and galaxies to 2D images 
 mkpattern  ­   Make/add patterns to images 
 starlist  ­   Make an artificial star list 

 noao.astutil: 

 airmass   ­   Compute the airmass at a given elevation above the horizon 
 asttimes  ­   Compute UT, Julian day, epoch, and siderial time 
 ccdtime   ­   Compute time required to observe star of given magnitude 
 galactic  ­   Convert ra, dec to galactic coordinates 
 gratings  ­   Compute and print grating parameters 
 pdm     ­   Find periods in light curves by Phase Dispersion Minimization 
 precess   ­   Precess a list of astronomical coordinates 
 rvcorrect  ­   Compute radial velocity corrections 
 setairmass ­   Compute effective airmass and middle UT for an exposure 
 setjd    ­   Compute and set Julian dates in images 

 noao.digiphot: 

 apphot   ­   Aperture Photometry Package 
 daophot   ­   Dao Crowded­Field Photometry Package 
 photcal   ­   Photometric Calibration Package
 ptools   ­   Photometry Tools Package 

 noao.digiphot.apphot:

 aptest   ­   Run basic tests on the apphot package tasks
 center   ­   Compute accurate centers for a list of objects
 centerpars ­   Edit the centering parameters
 daofind   ­   Find stars in an image using the DAO algorithm 
 datapars  ­   Edit the data dependent parameters 
 fitpsf   ­   Model the stellar psf with an analytic function 
 fitsky   ­   Compute sky values in a list of annular or circular regions
 fitskypars ­   Edit the sky fitting parameters
 phot    ­   Measure magnitudes for a list of stars
 photpars  ­   Edit the photometry parameters
 polymark  ­   Create polygon lists for polyphot
 polyphot  ­   Measure magnitudes inside a list of polygonal regions 
 polypars  ­   Edit the polyphot parameters
 qphot    ­   Measure quick magnitudes for a list of stars
 radprof   ­   Compute the stellar radial profile of a list of stars
 wphot    ­   Measure magnitudes for a list of stars with weighting
 lintran   ­   Linearly transform a coordinate list 
 pexamine  ­   Interactively examine or edit an apphot output file 
 txdump   ­   Dump select fields from an apphot output file 

 noao.digiphot.daophot:

 addstar   ­   Add artificial stars to an image using the computed psf 
 allstar   ­   Group and fit psf to multiple stars simultaneously 
 centerpars ­   Edit the centering algorithm parameters 
 daofind   ­   Find stars in an image using the DAO algorithm 
 daopars   ­   Edit the daophot algorithms parameter set 
 daotest   ­   Run basic tests on the daophot package tasks 
 datapars  ­   Edit the data dependent parameters 
 fitskypars ­   Edit the sky fitting algorithm parameters 
 group    ­   Group stars based on positional overlap and signal/noise 
 nstar    ­   Fit the psf to groups of stars simultaneously 
 peak    ­   Fit the psf to single stars 
 phot    ­   Compute sky values and initial magnitudes for a list of stars 
 photpars  ­   Edit the photometry parameters 
 psf     ­   Fit the point spread function 
 seepsf   ­   Compute an image of the point spread function 
 substar   ­   Subtract the fitted stars from the original image 
 pappend   ­   Concatenate a list of daophot databases 
 pconvert  ­   Convert a text database to a tables database 
 pdump    ­   Print selected fields from a list of daophot databases 
 grpselect  ­   Select groups of a specified size from a daophot database 
 pexamine  ­   Interactively examine and edit a daophot database 
 prenumber  ­   Renumber stars in a daophot database 
 pselect   ­   Select records from a daophot database 
 psort    ­   Sort a daophot database 

 noao.digiphot.ptools:

 istable   ­   Is a file a table or text database file ? 
 pappend   ­   Concatenate a list of apphot/daophot databases 
 pconvert  ­   Convert from an apphot/daophot text to tables database 
 pdump    ­   Print selected columns of a list of daophot/apphot databases 
 prenumber  ­   Renumber a list of apphot/daophot databases 
 pexamine  ­   Interactively examine and edit an apphot/daophot database 
 pselect   ­   Select records from a list of apphot/daophot databases 
 psort    ­   Sort a list of apphot/daophot databases 
 pttest   ­   Run basic tests on the ptools package tasks 
 tbappend  ­   Concatenate a list of apphot/daophot tables databases 
 tbdump   ­   Print selected columns of a list of tables databases 
 tbrenumber ­   Renumber a list of apphot/daophot tables databases 
 tbselect  ­   Select records from a list of apphot/daophot tables databases 
 tbsort   ­   Sort a list of apphot/daophot tables databases 
 txappend  ­   Concatenate a list of apphot/daophot text databases 
 txdump   ­   Print selected columns of a list of apphot/daophot text databases 
 txrenumber ­   Renumber a list of apphot/daophot text databases 
 txselect  ­   Select records from a list of apphot/daophot text databases 
 txsort   ­   Sort a list of apphot/daophot text databases

 noao.imred:

 argus    ­   CTIO ARGUS reduction package
 bias    ­   General bias subtraction tools 
 ccdred   ­   Generic CCD reductions 
 ctioslit  ­   CTIO spectrophotometric reduction package 
 dtoi    ­   Density to Intensity reductions for photographic plates 
 echelle   ­   Echelle spectra reductions (slit and FOE) 
 generic   ­   Generic image reductions tools 
 hydra    ­   KPNO HYDRA (and NESSIE) reduction package 
 iids    ­   KPNO IIDS spectral reductions 
 irred    ­   KPNO IR camera reductions 
 irs     ­   KPNO IRS spectral reductions
 kpnocoude  ­   KPNO coude reduction package (slit and 3 fiber)
 kpnoslit  ­   KPNO low/moderate dispersion slits (Goldcam, RCspec,Whitecam)
 specred   ­   Generic slit and fiber spectral reduction package 
 vtel    ­   Solar vacuum telescope image reductions 

 noao.imred.argus:

 apall    ­   Extract 1D spectra (all parameters in one task)
 apdefault  ­   Set the default aperture parameters 
 apedit   ­   Edit apertures interactively
 apfind   ­   Automatically find spectra and define apertures
 aprecenter ­   Recenter apertures 
 apresize  ­   Resize apertures 
 apsum    ­   Extract 1D spectra
 aptrace   ­   Trace positions of spectra
 bplot    ­   Batch plots of spectra
 continuum  ­   Fit the continuum in spectra 
 dispcor   ­   Dispersion correct spectra
 dopcor   ­   Doppler correct spectra
 identify  ­   Identify features in spectrum for dispersion solution
 msresp1d  ­   Create 1D response spectra from flat field and sky spectra 
 refspectra ­   Assign wavelength reference spectra to other spectra
 reidentify ­   Automatically identify features in spectra 
 sapertures ­   Set or change aperture header information
 sarith   ­   Spectrum arithmetic
 scombine  ­   Combine spectra having different wavelength ranges 
 scopy    ­   Select and copy apertures in different spectral formats 
 setairmass ­   Compute effective airmass and middle UT for an exposure 
 setjd    ­   Compute and set Julian dates in images
 slist    ­   List spectrum header parameters
 specplot  ­   Stack and plot multiple spectra
 splot    ­   Preliminary spectral plot/analysis 
 doargus   ­   Process ARGUS spectra 
 demos    ­   Demonstrations and tests

 noao.imred.bias: 

 colbias   ­   Fit and subtract an average column bias 
 linebias  ­   Fit and subtract an average line bias 

 noao.imred.ccdred: 

 badpiximage ­   Create a bad pixel mask image from a bad pixel file 
 ccdgroups  ­   Group CCD images into image lists 
 ccdhedit  ­   CCD image header editor 
 ccdinstrument   Review and edit instrument translation files 
 ccdlist   ­   List CCD processing information
 ccdproc   ­   Process CCD images
 ccdtest   ­   CCD test and demonstration package
 combine   ­   Combine CCD images
 cosmicrays ­   Detect and replace cosmic rays
 darkcombine ­   Combine and process dark count images
 flatcombine ­   Combine and process flat field images 
 mkfringecor ­   Make fringe correction images from sky images
 mkillumcor ­   Make flat field illumination correction images
 mkillumflat ­   Make illumination corrected flat fields
 mkskycor  ­   Make sky illumination correction images
 mkskyflat  ­   Make sky corrected flat field images 
 setinstrument   Set instrument parameters 
 zerocombine ­   Combine and process zero level images 

  ADDITIONAL HELP TOPICS 

 ccdgeometry ­   Discussion of CCD coordinate/geometry keywords
 ccdtypes  ­   Description of the CCD image types 
 flatfields ­   Discussion of CCD flat field calibrations 
 guide    ­   Introductory guide to using the CCDRED package
 instruments ­   Instrument specific data files
 package   ­   CCD image reduction package
 subsets   ­   Description of CCD subsets

 noao.imred.ccdred.ccdtest: 

 artobs   ­   Create an artificial CCD observation
 demo    ­   Run a demonstration of the CCD reduction package 
 mkimage   ­   Make or modify an image with simple values 
 subsection ­   Create an artificial subsection CCD observation

 noao.imred.ctioslit: 

 apall    ­   Extract 1D spectra (all parameters in one task)
 apdefault  ­   Set the default aperture parameters 
 apedit   ­   Edit apertures interactively
 apfind   ­   Automatically find spectra and define apertures
 aprecenter ­   Recenter apertures
 apresize  ­   Resize apertures
 apsum    ­   Extract 1D spectra
 aptrace   ­   Trace positions of spectra
 bplot    ­   Batch plot of spectra with SPLOT
 calibrate  ­   Apply extinction and flux calibrations to spectra 
 continuum  ­   Fit and normalize the continuum of multispec spectra
 deredden  ­   Apply interstellar extinction corrections
 dispcor   ­   Dispersion correct spectra
 dopcor   ­   Doppler correct spectra
 identify  ­   Identify arc lines and determine a dispersion function 
 refspectra ­   Assign reference spectra to object spectra
 reidentify ­   Reidentify arc lines and determine new dispersion functions
 sarith   ­   Spectrum arithmetic
 scombine  ­   Combine spectra
 scopy    ­   Copy spectra including aperture selection and format changes 
 sensfunc  ­   Create sensitivity function
 setairmass ­   Compute effective airmass and middle UT for an exposure
 setjd    ­   Compute and set Julian dates in images
 slist    ­   List spectral header elements 
 specplot  -   Stack and plot multiple spectra
 splot    ­   Plot and analysis spectra
 standard  ­   Identify standard stars to be used in sensitivity calc 
 doslit   ­   Process CTIO slit spectra 
 demos    ­   Demonstrations and tests

 noao.imred.dtoi:

 dematch   ­   Match a list of density values to exposure values 
 hdfit    ­   Fit a curve to density, log exposure values
 hdshift   ­   Align related HD curves 
 hdtoi    ­   Apply DTOI transformation to density image
 selftest  ­   Self test program to check DTOI transformation
 spotlist  ­   Generate a list of calibration spot values

 noao.imred.echelle: 

 apall    ­   Extract 1D spectra (all parameters in one task)
 apdefault  ­   Set the default aperture parameters and apidtable
 apedit   ­   Edit apertures interactively
 apfind   ­   Automatically find spectra and define apertures
 apfit    ­   Fit 2D spectra and output the fit, difference, or ratio
 apflatten  ­   Remove overall spectral and profile shapes from flat fields 
 apmask   ­   Create an IRAF pixel list mask of the apertures
 apnormalize ­   Normalize 2D apertures by 1D functions
 aprecenter ­   Recenter apertures
 apresize  ­   Resize apertures
 apscatter  ­   Fit and subtract scattered light
 apsum    ­   Extract 1D spectra
 aptrace   ­   Trace positions of spectra
 bplot    ­   Batch plots of spectra
 calibrate  ­   Apply extinction and flux calibrations to spectra
 continuum  ­   Fit the continuum in spectra
 deredden  ­   Apply interstellar extinction corrections
 dispcor   ­   Dispersion correct spectra
 dopcor   ­   Doppler correct spectra
 ecidentify ­   Identify features in spectrum for dispersion solution
 ecreidentify­   Automatically reidentify features in spectra
 refspectra ­   Assign wavelength reference spectra to other spectra 
 sarith   ­   Spectrum arithmetic
 scombine  ­   Combine spectra
 scopy    ­   Select and copy apertures in different spectral formats
 sensfunc  ­   Compute sensitivity function 
 setairmass ­   Compute effective airmass and middle UT for an exposure 
 setjd    ­   Compute and set Julian dates in images 
 slist    ­   List spectrum header parameters
 specplot  ­   Stack and plot multiple spectra 
 splot    ­   Preliminary spectral plot/analysis 
 standard  -   Identify standard stars to be used in sensitivity calc 
 doecslit  ­   Process Echelle slit spectra 
 dofoe    ­   Process Fiber Optic Echelle (FOE) spectra 
 demos    ­   Demonstrations and tests 

 noao.imred.generic: 

 background ­    Fit and subtract a line or column background
 cosmicrays ­    Detect and replace cosmic rays
 darksub   ­    Scale and subtract a dark count image
 flat1d   ­    Make flat field by fitting a 1D func. to the lines or columns
 flatten   ­    Flatten images using a flat field
 normalize  ­    Normalize images
 normflat  ­    Create a flat field by normalizing and replacing low values

 noao.imred.hydra: 

  apall    ­    Extract 1D spectra (all parameters in one task)
  apdefault  ­    Set the default aperture parameters
  apefit   ­    Edit apertures interactively
  apfind   ­    Automatically find spectra and define apertures
  aprecenter ­    Recenter apertures
  apresize  ­    Resize apertures
  apscatter  ­    Fit and remove scattered light
  apsum    ­    Extract 1D spectra 
  aptrace   ­    Trace positions of spectra
  bplot    ­    Batch plots of spectra
  continuum  ­    Fit the continuum in spectra
  dispcor   ­    Dispersion correct spectra
  dopcor   ­    Doppler correct spectra
  identify  ­    Identify features in spectrum for dispersion solution
  msresp1d  ­    Create 1D response spectra from flat field and sky spectra
  refspectra ­    Assign wavelength reference spectra to other spectra
  reidentify ­    Automatically identify features in spectra
  sapertures ­    Set or change aperture header information
  sarith   ­    Spectrum arithmetic
  scombine  ­    Combine spectra having different wavelength ranges
  scopy    ­    Select and copy apertures in different spectral formats
  setairmass ­    Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­    Compute and set Julian dates in images 
  slist    ­    List spectrum header parameters
  specplot  ­    Stack and plot multiple spectra
  splot    ­    Preliminary spectral plot/analysis
  dohydra   ­    Process HYDRA spectra
  demos    ­    Demonstrations and tests

  noao.imred.iids: 

  addsets   ­    Add subsets of strings of spectra
  batchred  ­    Batch processing of IIDS/IRS spectra
  bplot    ­    Batch plots of spectra
  bswitch   ­    Beam­switch strings of spectra to make obj­sky pairs
  calibrate  ­    Apply sensitivity correction to spectra 
  coefs    ­    Extract mtn reduced ceofficients from henear scans
  coincor   ­    Correct spectra for detector count rates
  continuum  ­    Fit the continuum in spectra
  deredden  ­    Apply interstellar extinction corrections
  dispcor   ­    Dispersion correct spectra
  dopcor   ­    Doppler correct spectra
  extinct   ­    Use BSWITCH for extinction correction
  flatdiv   ­    Divide spectra by flat field
  flatfit   ­    Sum and normalize flat field spectra
  identify  ­    Identify features in spectrum for dispersion solution
  lcalib   ­    List calibration file data 
  mkspec   ­    Generate an artificial spectrum 
  names    ­    Generate a list of image names from a string
  powercor  ­    Apply power law correction to mountain reduced spectra
  process   ­    A task generated by BATCHRED
  refspectra ­    Assign reference spectra to object spectra
  reidentify ­    Automatically identify features in spectra
  scombine  ­    Combine spectra having different wavelength ranges
  sensfunc  ­    Create sensitivity function
  setairmass ­    Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­    Compute and set Julian dates in images
  sinterp   ­    Interpolate a table of x,y pairs to create a spectrum
  slist1d   ­    List spectral header elements
  specplot  -    Stack and plot multiple spectra 
  splot    ­    Preliminary spectral plot/analysis
  standard  ­    Identify standard stars to be used in sensitivity calc
  subsets   ­    Substract pairs in strings of spectra 
  sums    ­    Generate sums of object and sky spectra by aperture

  noao.imred.irred: 

  center   ­    Compute accurate centers for a list of objects
  centerpars ­    Edit the centering parameters
  datapars  -    Edit the data dependent parameters
  flatten   ­    Flatten images using a flat field
  iralign   ­    Align the image produced by irmosaic
  irmatch1d  ­    Align and intensity match the image produced by irmosaic (1D)
  irmatch2d  ­    Align and intensity match the image produced by irmosaic (2D)
  irmosaic  ­    Mosaic an ordered list of images onto a grid
  mosproc   ­    Prepare images for quick look mosaicing
  txdump   ­    Select fields from the center task output text file

  noao.imred.irs:

  addsets   ­    Add subsets of strings of spectra
  batchred  ­    Batch processing of IIDS/IRS spectra
  bplot    ­    Batch plots of spectra
  bswitch   ­    Beam­switch strings of spectra to make obj­sky pairs
  calibrate  ­    Apply sensitivity correction to spectra
  coefs    ­    Extract mtn reduced ceofficients from henear scans
  continuum  ­    Fit the continuum in spectra
  deredden  ­    Apply interstellar extinction corrections
  dispcor   ­    Dispersion correct spectra
  dopcor   ­    Doppler correct spectra 
  extinct   ­    Use BSWITCH for extinction correction 
  flatdiv   ­    Divide spectra by flat field
  flatfit   ­    Sum and normalize flat field spectra 
  identify  ­    Identify features in spectrum for dispersion solution
  lcalib   ­    List calibration file data 
  mkspec   ­    Generate an artificial spectrum
  names    ­    Generate a list of image names from a string
  process   ­    A task generated by BATCHRED
  refspectra ­    Assign reference spectra to object spectra
  reidentify ­    Automatically identify features in spectra 
  scombine  ­    Combine spectra having different wavelength ranges 
  sensfunc  ­    Create sensitivity function
  setairmass ­    Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­    Compute and set Julian dates in images
  sinterp   ­    Interpolate a table of x,y pairs to create a spectrum
  slist1d   ­    List spectral header elements
  specplot  ­    Stack and plot multiple spectra
  splot    ­    Preliminary spectral plot/analysis
  standard  ­    Identify standard stars to be used in sensitivity calc
  subsets   ­    Substract pairs in strings of spectra
  sums    ­    Generate sums of object and sky spectra by aperture

  noao.imred.kpnocoude: 

  apall    ­     Extract 1D spectra (all parameters in one task)
  apdefault  ­     Set the default aperture parameters
  apedit   ­     Edit apertures interactively
  apfind   ­     Automatically find spectra and define apertures
  aprecenter ­     Recenter apertures 
  apresize  ­     Resize apertures
  apsum    ­     Extract 1D spectra
  aptrace   ­     Trace positions of spectra 
  bplot    ­     Batch plot of spectra with SPLOT
  calibrate  ­     Apply extinction and flux calibrations to spectra 
  continuum  ­     Fit and normalize the continuum of multispec spectra 
  deredden  ­     Apply interstellar extinction corrections 
  dispcor   ­     Dispersion correct spectra 
  dopcor   ­     Doppler correct spectra
  identify  ­     Identify arc lines and determine a dispersion function
  msresp1d  ­     Create fiber response spectra from flat field and sky spectra 
  refspectra ­     Assign reference spectra to observations
  reidentify ­     Reidentify arc lines and determine new dispersion functions 
  sapertures ­     Set or change aperture header information
  sarith   ­     Spectrum arithmetic
  scombine  ­     Combine spectra
  scopy    ­     Copy spectra including aperture selection and format changes 
  sensfunc  ­     Create sensitivity function 
  setairmass ­     Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­     Compute and set Julian dates in images
  slist    ­     List spectrum headers 
  specplot  ­     Stack and plot multiple spectra 
  splot    ­     Plot and analyze spectra
  standard  ­     Identify standard stars to be used in sensitivity calc 
  do3fiber  ­     Process KPNO coude three fiber spectra
  doslit   ­     Process KPNO coude slit spectra 
  demos    ­     Demonstrations and tests

  noao.imred.kpnoslit: 

  apall    ­     Extract 1D spectra (all parameters in one task)
  apdefault  ­     Set the default aperture parameters
  apedit   ­     Edit apertures interactively
  apfind   ­     Automatically find spectra and define apertures
  aprecenter ­     Recenter apertures
  apresize  ­     Resize apertures
  apsum    ­     Extract 1D spectra 
  aptrace   ­     Trace positions of spectra
  bplot    ­     Batch plot of spectra with SPLOT
  calibrate  ­     Apply extinction and flux calibrations to spectra 
  continuum  ­     Fit and normalize the continuum of multispec spectra 
  deredden  ­     Apply interstellar extinction corrections
  dispcor   -     Dispersion correct spectra 
  dopcor   ­     Doppler correct spectra
  identify  ­     Identify arc lines and determine a dispersion function
  refspectra ­     Assign reference spectra to observations
  reidentify ­     Reidentify arc lines and determine new dispersion functions
  sarith   ­     Spectrum arithmetic
  scombine  ­     Combine spectra
  scopy    ­     Copy spectra including aperture selection and format changes
  sensfunc  ­     create sensitivity function
  setairmass ­     Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­     Compute and set Julian dates in images
  slist    ­     List spectrum headers
  specplot  ­     Stack and plot multiple spectra
  splot    ­     Plot and analyze spectra
  standard  ­     Identify standard stars to be used in sensitivity calc 
  doslit   ­     Process slit spectra
  demos    ­     Demonstrations and tests

  noao.imred.specred: 

  apall    ­     Extract 1D spectra (all parameters in one task)
  apdefault  ­     Set the default aperture parameters and apidtable
  apedit   ­     Edit apertures interactively
  apfind   ­     Automatically find spectra and define apertures
  apfit    ­     Fit 2D spectra and output the fit, difference, or ratio
  apflatten  ­     Remove overall spectral and profile shapes from flat fields
  apmask   ­     Create and IRAF pixel list mask of the apertures
  apnormalize ­     Normalize 2D apertures by 1D functions
  aprecenter ­     Recenter apertures
  apresize  ­     Resize apertures
  apscatter  ­     Fit and subtract scattered light
  apsum    ­     Extract 1D spectra
  aptrace   ­     Trace positions of spectra
  bplot    ­     Batch plot of spectra with SPLOT
  calibrate  ­     Extinction and flux calibrate spectra
  continuum  ­     Fit the continuum in spectra
  deredden  ­     Apply interstellar extinction correction
  dispcor   ­     Dispersion correct spectra
  dopcor   ­     Doppler correct spectra
  fitprofs  ­     Fit gaussian profiles
  identify  ­     Identify features in spectrum for dispersion solution
  msresp1d  ­     Create 1D response spectra from flat field and sky spectra
  refspectra ­     Assign wavelength reference spectra to other spectra
  reidentify ­     Automatically reidentify features in spectra
  sapertures ­     Set or change aperture header information
  sarith   ­     Spectrum arithmetic
  scombine  ­     Combine spectra
  scopy    ­     Select and copy apertures in different spectral formats
  sensfunc  ­     Compute instrumental sensitivity from standard stars
  setairmass ­     Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­     Compute and set Julian dates in images
  sfit    ­     Fit spectra and output fit, ratio, or difference
  skysub   ­     Sky subtract extracted multispec spectra 
  slist    ­     List spectrum header parameters
  specplot  ­     Scale, stack, and plot multiple spectra
  splot    ­     Preliminary spectral plot/analysis
  standard  ­     Tabuluate standard star counts and fluxes
  dofibers  -     Process fiber spectra
  doslit   ­     Process slit spectra 

  noao.imred.vtel: 

  destreak  ­     Destreak He 10830 grams. 
  destreak5  ­     First pass processing CL script for 10830 grams.
  dicoplot  ­     Make dicomed plots of carrington maps.
  fitslogr  ­     Make a log of certain header parameters from a FITS tape. 
  getsqib   ­     Extract the squibby brightness image from a full disk scan.
  makehelium ­     Cl script for processing destreaked 10830 grams(second pass).
  makeimages ­     Cl script for processing magnetograms into projected maps
  merge    ­     Merge daily grams into a Carrington map.
  mrotlogr  ­     Log some header parameters from a FITS rotation map tape.
  mscan    ­     Read all sector scans on a tape and put them into images. 
  pimtext   ­     Put text directly into images using a pixel font.
  putsqib   ­     Merge a squibby brightness image into a full disk image.
  quickfit  ­     Fit an ellipse to the solar limb.
  readvt   ­     Read a full disk tape and produce an IRAF image.
  rmap    ­     Map a full disk image into a 180 by 180 flat image.
  syndico   ­     Make dicomed print of daily grams 18 cm across.
  tcopy    ­     Tape to tape copy routine.
  trim    ­     Set all pixels outside the limb to 0.0 (use sqib for limb). 
  unwrap   ­     Remove effects of data wraparound on continuum scans.
  vtblink   ­     Blink daily grams on the IIS to check for registration. 
  vtexamine  ­     Examine a vacuum telescope tape, print headers and profile.
  writetape  ­     Cl script to write 5 full disk grams to tape.
  writevt   ­     Write an IRAF image to tape in vacuum telescope format.

  noao.mtlocal: 

  ldumpf   ­     List the permanent files on a Cyber DUMPF tape 
  r2df    ­     Convert a CTIO 2­d frutti image into an IRAF image
  rcamera   ­     Convert a CAMERA image into an IRAF image
  rdumpf   ­     Convert IPPS rasters from a DUMPF tape to IRAF images
  ridsfile  ­     Convert IDSFILES from a DUMPF tape to IRAF images 
  ridsmtn   ­     Convert mountain format IDS/IRS data to IRAF images
  ridsout   ­     Convert a text file in IDSOUT format to IRAF images
  rpds    ­     Convert a PDS image into an IRAF image
  rrcopy   ­     Convert IPPS rasters from an RCOPY tape to IRAF images
  widstape  ­     Convert ONEDSPEC spectra to IDSOUT text format

  noao.nproto: 

  binpairs  ­     Bin pairs of (x,y) points in log separation
  findgain  ­     Estimate the gain and readnoise of a CCD 
  findthresh ­     Estimate a CCD's sky noise from the gain and readnoise 
  iralign   ­     Align the mosaiced image produced by irmosaic
  irmatch1d  ­     Align and intensity match image produced by irmosaic (1D)
  irmatch2d  ­     Align and intensity match image produced by irmosaic (2D) 
  irmosaic  ­     Mosaic an ordered list of images onto a grid
  linpol   ­     Calculate polarization frames and Stoke's parameters
  slitpic   ­     Generate IRAF image of aperture slit mask

  noao.onedspec:

  bplot    ­     Batch plots of spectra
  calibrate  ­     Apply extinction and flux calibrations to spectra
  continuum  ­     Fit the continuum in spectra
  deredden  ­     Apply interstellar extinction correction
  dispaxis  ­     Dispersion axis parameters for 2D images
  dispcor   ­     Dispersion correct spectra
  dopcor   ­     Apply doppler corrections
  fitprofs  ­     Fit gaussian profiles
  identify  ­     Identify features in spectrum for dispersion solution
  lcalib   ­     List calibration file data
  mkspec   ­     Generate an artificial spectrum 
  names    ­     Generate a list of image names from a string 
  ndprep   ­     Make neutral density filter calibration image
  refspectra ­     Assign wavelength reference spectra to other spectra
  reidentify ­     Automatically identify features in spectra
  sapertures ­     Set or change aperture header information
  sarith   ­     Spectrum arithmetic
  scombine  ­     Combine spectra having different wavelength ranges
  scopy    ­     Select and copy apertures in different spectral formats 
  sensfunc  ­     Create sensitivity function
  setairmass ­     Compute effective airmass and middle UT for an exposure
  setjd    ­     Compute and set Julian dates in images
  sfit    ­     Fit spectra and output fit, ratio, or difference
  sinterp   ­     Interpolate a table of x,y pairs to create a spectrum
  slist    ­     List spectrum header parameters
  specplot  ­     Stack and plot multiple spectra
  splot    ­     Preliminary spectral plot/analysis
  standard  ­     Identify standard stars to be used in sensitivity calc

   ADDITIONAL HELP TOPICS 

  package   ­     Discussion and overview of package including sections on:
             spectral formats, dispersion coordinates, and units

  noao.rv: 

  continpars ­     Edit continuum subtraction parameters
  filtpars  ­     Edit the filter function parameters
  fxcor    ­     Radial velocities via Fourier cross correlation
  keywpars  ­     Translate the image header keywords used in RV package 
  rvcorrect  ­     Compute radial velocity corrections

  noao.twodspec: 

  apextract  ­     Aperture Extraction Package
  longslit  ­     Longslit Package

  noao.twodspec.apextract:

   apall   ­     Extract 1D spectra (all parameters in one task)
   apdefault ­     Set the default aperture parameters and apidtable 
   apdemos  ­     Various tutorial demonstrations 
   apedit   ­     Edit apertures interactively
   apfind   ­     Automatically find spectra and define apertures 
   apfit   ­     Fit 2D spectra and output the fit, difference, or ratio
   apflatten ­     Remove overall spectral and profile shapes from flat fields
   apmask   ­     Create and IRAF pixel list mask of the apertures
   apnormalize­     Normalize 2D apertures by 1D functions
   aprecenter ­     Recenter apertures
   apresize  ­     Resize apertures
   apscatter ­     Fit and subtract scattered light
   apsum   ­     Extract 1D spectra
   aptrace  ­     Trace positions of spectra

   ADDITIONAL HELP TOPICS 

   apbackground     Background subtraction algorithms
   approfiles ­     Profile determination algorithms
   apvariance ­     Extractions, variance weighting, cleaning, and noise model
   package  ­     Package parameters and general description of package

   noao.twodspec.longslit:

   background ­     Fit and subtract a line or column background
   extinction ­     Apply atmospheric extinction corrections to images 
   fitcoords ­     Fit user coordinates to image coordinates
   fluxcalib ­     Apply flux calibration to images
   identify  ­     Identify features
   illumination     Determine illumination calibration
   reidentify ­     Reidentify features
   response  ­     Determine response calibration
   setairmass ­     Compute effective airmass and middle UT for an exposure
   setjd   ­     Compute and set Julian dates in images
   transform ­     Transform longslit images to user coordinates

Many of the tasks in the NOAO packages are visible in several different packages. Although these are the same tasks and provide the same functionality, the default parameters are often set differently to account for different instruments or uses.

EK C
BAZI TEMEL UNIX KAVRAMLARI ve KOMUTLARI

UNIX Nedır?

UNIX, bir çok kullanıcılı ve zaman paylaşımlı işletim sistemidir.

1970’li yılların başında AT&T laboratuvarlarında geliştirildikten sonra UNIX, üniversiteler, araştırma enstitüleri, devlet kurumları ve bilgisayar şirketleri tarafından, bugünün teknolojilerini geliştirmek üzere kullanılmaya başlandı. Bu teknolojiler bugün bir UNIX işletim sisteminin birer parçası veya bileşenidir.

Bilgisayar destekli tasarım (CAD), üretim kontrol sistemleri, laboratuvar simülasyonları ve Internet’in kendisi bile “yaşamlarına” UNIX ile ve UNIX olduğu için başladılar.

UNIX’te Dizinler ve İçerikleri

  /        kök (root) dizin
  /bin       önemli programların dizini (“binaries”)
  /dev       aygıt (tape, yazıcı vs.) dosyaları dizini
  /etc       işletim sistemi ile ilgili çeşitli program dosyaları dizini
  /etc/motd    günün açılış mesajının bulunduğu dizin
  /etc/passwd   şifre dosyasının bulunduğu dizin
  /lib       önemli kütüphanelerin bulunduğu dizin
  /tmp       geçici ve sistemin açılışında silinen dosyalar dizini
  /unix      işletim sistemi programının içinde bulunduğu dizin
  /usr/adm     sistem yönetimi ile ilgili dosyaların bulunduğu dizin
  /usr/bin     kullanıcı programlarının dizini (troff, vb.) 
  /usr/dict    sözlük (words) ve spell(1) için destek dizini
  /usr/games    oyun programları dizini
  /usr/ınclude   C programlarının başlık dosyaları (math.h vb.) dizini
  /usr/ınclude/sys C programlarının sistem başlık dosyaları (inode.h vb.) dizini
  /usr/lıb     C, FORTRAN vb. için kütüphaneler dizini
  /usr/man     on-line el kitabı dizini
  /usr/man/man1  on-line el kitabının 1. Bölümünün bulunduğu dizin
  /usr/mdec    donanım diagnostikleri, bootstrap programları vb.
  /usr/src     hizmet programları ve kütüphaneler için kaynak kodlar dizini
  /usr/src/cmd   /bin ve /usr/bin dizinlerindeki komutların kaynak kod dizini
  /usr/src/lib   altprogram kütüphanelerinin kaynak kod dizini
  /usr/spool    iletişim programlarının çalışma dizini
  /usr/spool/lpd  satır yazıcısının geçici dizini
  /usr/spool/mail mail gelen kutuları dizini
  /usr/spool/uucp uucp programlarının çalışma dizini
  /usr/sys     işletim sistemini çalıştıran kaynak kod dizini
  /usr/tmp     alternatif bir dizin (çok az kullanılır)
  /usr/you     login dizini (her kullanıcının böyle bir dizini vardır)
  /usr/you/bin   her kullanıcının kişisel programları

UNIX Komutlarının Kısa Tanımı

  alias      aliasları sıralama veya yeni alias tanımlama
  awk       belirli ifadeleri (pattern) tarama ve işleme
  a.out      program çıktı dosyası
  cal       takvim çağırma
  calendar     hatırlatma servisi
  cat       birleştirme ve azdırma
  cc        C derleyicisini çalıştırma
  cd, chdir    dizin değiştirme
  chmod      dosya modlarını/haklarını değiştirme
  cp        dosyaların kopyasını alma
  date       tarih ve zaman bildirir
  emacs      emacs editörünü çalıştırma
  ex        satır esaslı editör programını çalıştırır
  f77       FORTRAN programlarını derleme
  find       belirli bir dosyayı bulma ve üzerinde bir işlem gerçekleştirme
  finger      kullanıcılar hakkında bilgi verme
  grep       bir dosyanın içinde belirli bir ifadeyi (paterni) arama
  head       bir dosyanın başlığına bakma
  history     son işletilen komutların listeleme
  jobs       durdurulmuş ve arka planda çalışan tüm işleri listeleme
  join       iki sütünu yatay olarak birleştirme
  kill       çalışan işleri (programları) durdurma
  learn      UNIX ile ilgili bilgi verme
  ln        dosya linkleri oluşturma
  login      sisteme kullanıcı olarak girme
  lpr       satır yazıcıyı kullanma
  ls        bir dizinin içeriğini listeleme
  mail       mail programını çalıştırma (gelen ve giden mail için)
  man       anahtar kelimelere göre on-line bilgi alma
  mesg       “mesaj al” veya “mesaj alma” konumuna getirme
  mkdir      dizin yaratma
  more       uzun dosyaları sayfa sayfa (ekran) listeleme
  mv        dosyaları silme veya adını değiştirme
  nroff      metin formatlama
  passwd      login şifresini değiştirme
  pc        Pascal programlarını derleme
  pr        kısmen formatlanmış bir dosyayı yazdırma
  ps        durum raporu verme
  pwd       çalışılan dizini gösterme
  rm        dosyaları silme
  rmdir      dizinleri silme
  sort       dosyaları sıralar ve birleştirir
  spell      heceleme denetçisi
  stty       terminal seçeneklerini ayarlama
  tail       bir dosyanın son bölümünü gösterme
  talk       başka bir kullanıcı ile konuşma
  te        e çıktıyı bölme
  time       bir komutun zamanını verme
  uniq       bir dosyadaki tekrarlanan satırları siler
  vi        monitör esaslı metin editörünü çalıştırır
  wc        kelimelerin adedini verir
  who       sistemde çalışanları gösterir

EK D

vi EDİTÖRÜ KOMUTLARI

vi Editörü ve Kullanımı Hakkında Kısa Bilgi

UNIX’in ilk editör programı 'ed' isimli ve satır esaslı çalışan bir editördü. Daha sonra University of California Berkeley’de geliştirilen 'vi' editörü 'ed' ‘in ve onun kadar eski olan 'ex' editörünün yerini aldı.

'vi' editörünün 'Insert', 'Escape' (command) ve 'Last-Line' olmak üzere üç farklı modu vardır. 'Insert' modunda klavyeniz yardımı ile yazma işini gerçekleştirirsiniz. Bu mod sizin satırlar arasında aşağı yukarı gidip gelmenize müsaade etmez. 'Escape' modunda ise her harf ya da sayının bir işlevi vardır. Bu sayede metnin sonuna ve başına gidilebilir. Bu modda iken a,A,i,I,o ve O harflerini kullanarak 'Insert' moduna geçebilirsiniz. 'Escape' modunda iken ':' tuşuna basıldığında 'Last-Line' moduna geçilir. Burada metin içinde ekleme, çıkarma, değiştirme gibi temel işlevleri yerine getirebildiğiniz gibi, metnin bir kısmını başka adla diske yazabilir, farklı bir dosyayı metne katabilirsiniz.

'vi' kullanırken yaptığınız tüm değişiklikler buffer üzerinde olduğundan, yapılan değişikliklerin kalıcı olması isteniyorsa 'Last-Line' modunda 'w' (write) komutu kullanılmalıdır.


  Cursor’ın Hareketini Sağlayan Komutlar

  j    bir satır aşağıya
  k    bir satır yukarıya
  h    bir karakter sola
  l    bir karakter sağa
  Ctrl-d ekranı yarım sayfa aşağıya
  Ctrl-u ekranı yarım sayfa yukarıya
  Ctrl-b ekranı bir sayfa geriye
  Ctrl-f ekranı bir sayfa ileriye
  nG   cursoru n. satıra

  Metin Ekleme Komutları
  
  a    cursordan sonra 
  i    cursordan önce
  o    cursordan sonra satır ilave eder
  O    cursordan önce satır ilave eder
  
  Metin Silme Komutları 

  x    cursorın altındaki karakteri siler
  dw   cursordan bir sonraki kelimeye kadar siler
  dd   cursorın üzrindeki satırı siler
  d)   cümlenin kalanını siler
  d}   paragrafın kalanını siler
   
  Not: Bu komutlarla birlikte sayı da kullanılabilir

  Metin Değiştirme Komutları

  r    cursorun altındaki karakteri girilen karakterle değiştirir
  R    cursordan başlayarak eski metnin üzerine yazar
  cw   kelimeyi yeni metinle değiştirir
  c)   cümleyi yeni metinle değiştirir
  J    üstteki satırı cursorın üzerinde bulunduğu satırla birleştirir
  u    son uygulanan işlemi iptal eder
  U    cursorın üzerinde bulunduğu satırdaki tüm değişiklikleri iptal eder

  Not: R, cw, c) komutlarından sonra (Esc) tuşuna basılmalıdır.

  Arama Komutları

  /ifade ifade ile uyuşanları arar 
  ifade  ifade’nin daha önce geçtiği yeri araştırır 
  n    son arama komutunu tekrarlar

  Son Komut ile İlgili İşlemler
  
  u    son komutu iptal eder
  .    son komutu tekrar eder
  U    satırdaki tüm değişiklikleri iptal eder

  Metin Hareketini sağlayan Komutlar

  yy   bir satırın kopyasını alıp geçici belleğe yerleştirir
  p    yy ile en son kopyalanan veya silinen bölümü cursordan sonrasına yerleştirir
  P    bir önceki işlemin tersini yapar
  “cY   bir satırın kopyasını alır, onu c isimli geçici bellek bölgesine yerleştirir
          (c, burada a’dan z’ye herhangi bir harf olabilir) 
  “cP   c geçici bellek bölgesinin içeriğini cursordan sonrasına yerleştirir

  Metni Kaydetmek ve Editörden Çıkmak

<Esc>:w          yazılan metni kalıcı belleğe yerleştirir
<Esc>:q          metinde değişiklik yapmadan editörü terketmek
<Esc>:q!          Önceki komutun daha etkili hali
<Esc>:wq          kaydet ve çık
<Esc>:ZZ          kaydet ve çık
<Esc>:n, kw dosya2    n’den k’ya kadar olan satırları
              dosya2 isimli dosyaya kaydeder
<Esk>:n, kw >> dosya2   n’den k’ya kadar olan satırları
              dosya2 isimli dosyaya ilave eder


KAYNAKLAR

ACKNOWLEDGMENTS

We hope that this guide will be useful for all Turkish scientists who plan to use IRAF for data reduction and analysis. For the most part, this guide is a translation of the original one written by Jeannette Barnes (A Beginner's Guide to Using IRAF), but we have added some additional information about Unix at the end. We wish to thank Jeannette Barnes who arranged for our visit to NOAO, and our special thanks to the members of the IRAF group and the Central Computer Services department who worked with us during our visit, Lindsey Davis, Dave Bell, Mike Fitzpatrick, Frank Valdes, Rob Seaman, Nelson Zarate, and Mike Peralta. We will miss you! We would also like to thank Daryl Willmarth who provided us with several Kitt Peak tours and with some sample data for IRAF data reduction. We wish to thank as well all those who just smiled at us during our stay and made NOAO a warm and comfortable place to study.

TESEKKÜR

NOAO (National Optical Astronomy Observatories)'ya gelmeden bu çalışmanın gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı. Buraya gelme ve çalışma fikrini bize veren ve desteğini esirgemeyen bölüm başkanımız Prof.Dr. Dursun Koçer'e çok teşekkür ederiz.
NOAO'ya gelmemizi sağlayan ve bize IRAF ekibi ile tam donanımlı bir ortamda çalışma ortamı yaratan sayın Jeannette Barnes'e teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca IRAF ekibinin bize yardımcı olan tüm elemanlarına – Lindsey Davis, Dave Bell, Mike Fitzpatrick, Frank Valdes, Rob Seaman, Nelson Zerate ve Mike Peralta – yardımseverlikleri, sonsuz sabırları ve yakınlıkları için ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Bize Kit Peak Gözlemevini tanıtan ve orada iki harika gün gecirmemizi sağlayan Daryl Willmarth'a da tesekkürlerimizi sunarız.
Bu çalışmanın kısa bir sürede gerçekleştirilmesinde Compaq Computer Ticaret A.S. Kurumsal Cözümler ve Hizmetler Grup Müdürü sayın Hakan Arıtürk'ün şüphesiz çok büyük bir katkısı olmuştur, ona da minnettarız.
Ayrıca İ.Ü. Rektörlüğü, İ.Ü. Fen Fakültesi Dekanlığı ve İ.Ü. Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz.
Bu dökümanı HTML formatına dönüştürülmesini gerçekleştiren öğrencilerimiz, F. Özgür Mülazim ve Z. Burçak Kanatsız'a teşekkürlerimizi sunarız.
Dileğimiz bu çalışmanın, IRAF'ı kullanacak olan herkese yardımcı olmasıdır.